59ste Linieregiment

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 59ste Linieregiment | 59ème Régiment de Ligne | 59Li
Type Versterkings- en Opleidingsregiment
Ontdubbeld van 9de Linieregiment
Onderdeel van 6de Versterkings- en Opleidingscentrum
Bevelhebber Kolonel R. Borgerhoff
Standplaats Kazerne Prins Boudewijn, Schaarbeek
Samenstelling I Bataljon Instructie
(Kapitein-commandant C. Dubourg)
1ste Compagnies Fuseliers (Lt F. Eickhoff)
2de Compagnies Fuseliers (Lt M. Van Hille)
3de Compagnies Fuseliers (Lt jonkheer P. Coppieters de Gibson)
4de Compagnie Mitrailleurs (Lt E. Joachim)
  II Bataljon Versterking
(Kapitein-commandant E. Tack)
5de Compagnies Fuseliers (Lt H. Dyckmans)
6de Compagnies Fuseliers (Lt F. Moreau)
7de Compagnies Fuseliers (Lt H. Leroy)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt G. Van Bunnen)
9de Compagnie Klein Geschut (Lt M. Goslain)
  Compagnie Diensten (Kapitein-commandant L Noël)

Tijdens de mobilisatie

Staf/59Li
In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde regimenten, die zich zoals het 9de Linieregiment (9Li) al op hun gevechtsstellingen bevonden, werd de laatst opgeroepen lichting dienstplichtigen samengebracht in Versterkings- en Opleidingscentra (VOC’s). De eerste miliciens van de klas 40 worden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en moeten zich aanmelden bij de Bataljons Instructie van hun respectievelijke Versterkings- en Opleidingsregimenten vanaf maart 1940.

Het 59ste Linieregiment (59Li) wordt dan ook opgericht in maart 1940 als één van de drie Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 6de Versterkings- en Opleidingscentrum (6VOC) en mobiliseert tezamen met het 4de Regiment Karabiniers (4C) in het kwartier Prins Boudewijn aan het Daillyplein te Schaarbeek. Net zoals de andere infanterieregimenten van het 6VOC beschikt het 59Li tot 10 mei 1940 slechts over een Staf, een Bataljon Instructie met de rekruten van de klas 40, en een Compagnie Diensten. Het kaderpersoneel is een samenraapsel van oudere beroeps- en dienstplichtige officieren en onderofficieren.

Prins Boudewijnkazerne te Schaarbeek.

I/59Li
Het Iste Bataljon Instructie (I/59Li) wordt geactiveerd bij oprichting van het regiment en ontvangt vanaf maart 1940 de nieuwe rekruten van de klas ’40. Deze rekruten zullen bij het 59Li hun basisopleiding ontvangen en zullen vervolgens als versterkingen doorgestuurd te worden naar het 9Li of naar één van zijn ontdubbelingsregimenten; het 18de Linieregiment (18Li) of het 39ste Liniergeiment (39Li).

II/59Li
Het Bataljon Versterking (II/59Li) dat moet instaan voor de opvang van oudere reservisten en vrijgestelden bestaat tot 09 mei 1940 enkel uit het kader en zal pas aangevuld worden met manschappen na de afkondiging van algemene mobilisatie. In afwachting van de algemene mobilisatie wordt het IIde Bataljon Versterking op non-actief geplaatst.

Staf/59Li,
Luitenant D’Hooghe, officier van wacht van het 59Li, ontvangt rond 01u00 het bevel dat het 59Li zich klaar dient te maken om de 10 mei bij eerste klaarte een vooraf verkend alarmkantonnement in te nemen in de rand van Brussel. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moeten de Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 6VOC zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. De manschappen in de Prins Boudewijnkazerne worden uit hun bed gelicht vertrekken via de Leuvensesteenweg naar de Tornooiveld-wijk in de Brusselse gemeente Evere waar ze het alarmkantonnement innemen. Om 05u10 zijn ze vanaf hun kantonnementen getuige van de Duitse luchtaanval op het vliegveld van Evere.

De Staf/59Li wordt in zijn commandopost in de Everse wijk Tornooiveld om 06u00 verwittigd van de afkondiging van de algemene mobilisatie naar aanleiding van de Duitse inval, die het regiment dan al aan den lijve ondervonden heeft.

Door de afkondiging van de algemene mobilisatie worden de oudere reservisten en vrijgestelden opgeroepen om het Bataljon Versterking te vervoegen. Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens waren geroepen.

Eveneens om 06u00 wordt het bevel gegeven om, zoals voorzien in het mobilisatieplan, uit te wijken naar de oorlogskantonnenmenten die zich in diverse kleinere dorpen en steden van Oost- en West-Vlaanderen bevinden. Het mobilisatieplan voorziet dat elke eenheid van de VOC’s bij een vijandelijke inval zal uitwijken naar een oorlogskantonnement, ver verwijderd van de vijandelijkheden, om de opleiding in relatieve rust te kunnen voortzetten. Het oorlogskantonnement voor het 59Li is Brugge. Gedurende de rest van de dag maakt het regiment zich dan ook klaar voor de verplaatsing naar West-Vlaanderen. De Staf/59Li brengt de nacht door in zijn alarmkantonnement te Evere.

I/59Li
Het volledige Bataljon Instructie verlaat het Kwartier Prins Boudewijn aan het Daillyplein en begeeft zich naar de Leuvensesteenweg te Evere waar ze verschillende nieuwe kantonnementen opzoeken in de straten van de Everse wijk Tornooiveld. Wanneer om 05u10 het vliegveld van Evere wordt aangevallen wordt ook het alarmkantonnement van het 59Li opgemerkt en gebombardeerd. Ironisch genoeg werd net uitgeweken naar alarmkantonnementen om een eventuele luchtaanval op de reguliere kazerne te verhinderen. De Prins Boudewijnkazerne wordt echter niet aangevallen, maar het vliegveld van Evere, een strategisch doelwit, des te meer. Bij de luchtaanval op het alarmkantonnement vallen bij het peloton van Onderluitenant Van Cauwenberg één dode en vijftien gewonden [4]. De erg aangedane jonge rekruten van het bataljon besluiten de rest van de dag een onderkomen te zoeken in de grachten en bermen langs de wegen, in de waan daar veiliger te zijn dan in de huizen. De meesten zullen de nacht van 10 op 11 mei onder de blote hemel doorbrengen. Onder de gewonden Sergeant Pieter Van Cauwelaert. Zijn verwondingen waren dermate ernstig dat hij onmiddellijk naar Swansea in Engeland werd afgevoerd waar hij op 18 december 1943 aan de gevolgen van zijn verwondingen overlijdt.

II/59Li
Inmiddels is ook het IIde bataljon geactiveerd. Dit bataljon moet de oudste en de vrijgestelde reservisten van het 9Li opvangen en hun militaire vaardigheden opfrissen. Terwijl de rest van het regiment zich reeds in zijn alarmkantonnement te Evere bevindt, komen de eerste militairen bestemd voor het IIde bataljon te Schaarbeek aan. Na de luchtaanval op Evere verhuist de staf van het IIde bataljon naar de school aan de Haeckstraat te Sint-Jans-Molenbeek die aangeduid is als mobilisatieplaats voor de troep. De achterwacht van het regiment die zich nog in het Kwartier Prins Boudewijn bevindt, stuurt de binnenkomende reservisten door naar het alarmkantonnement en zal Schaarbeek pas de volgende dag verlaten.

Verlofpas uit het militair zakboekje van een op 10 mei 1940 gemobiliseerde militair van de 8ste Compagnie.

II/59Li
Inmiddels is ook het IIde bataljon geactiveerd. Dit bataljon moet de oudste en de vrijgestelde reservisten van het 9Li opvangen en hun militaire vaardigheden opfrissen. Terwijl de rest van het regiment zich reeds in zijn alarmkantonnement te Evere bevindt, komen de eerste militairen bestemd voor het IIde bataljon te Schaarbeek aan. Na de luchtaanval op Evere verhuist de staf van het IIde bataljon naar de school aan de Haeckstraat te Sint-Jans-Molenbeek die aangeduid is als mobilisatieplaats voor de troep. De achterwacht van het regiment die zich nog in het Kwartier Prins Boudewijn bevindt, stuurt de binnenkomende reservisten door naar het alarmkantonnement en zal Schaarbeek pas de volgende dag verlaten.

Staf/59Li en I/59Li
De regimentsstaf van het 59Li en het Iste bataljon verlaten onze hoofdstad via het station Schaarbeek-Josaphat en reizen af naar hun oorlogskantonnementen te Brugge. De tocht verloop onder meer via Sint-Agatha-Berchem waar een colonne Britse pantserwagens opgemerkt wordt en via Denderleeuw, waar de brug over de Dender beschadigd is in een luchtaanval en slechts één spoor meer vrij is.
Eenmaal aangekomen in hun oorlogskantonnement wordt de 2de compagnie gekantonneerd in de gemeentelijke meisjesschool aan de Ganzenstraat in Brugge.

II/59Li
Het Bataljon Versterking blijft in zijn alarmkantonnement om de binnenkomende reservisten op te vangen, ze worden vanuit de Prins Boudewijn kazerne door de achterwacht doorgestuurd naar Sint-Jans-Molenbeek.

II/59Li
Het IIde bataljon verlaat de hoofdstad. De manschappen marcheren naar het goederenstation van Thurn en Taxis aan het nabijgelegen Kanaal Brussel-Charleroi en gaan hier aan boord van een klaarstaande goederentrein. Omstreeks 22u00 is iedereen aan boord en vertrekt het treinstel eveneens naar Brugge.

Staf/59Li
De rekruten van de klas ’40 die nog moeten worden opgeleid zullen naar Frankrijk worden doorgestuurd om daar hun opleiding te vervolledigen. Door de snelle opmars van de Duitsers was het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Alle eenheden van het 6VOC ontvangen de 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste wereldoorlog gebeurde. Het overbrengen van de versterkingsbataljons naar Frankrijk was echter een minder goed idee want eens de bataljons op spoor gezet en naar Frankrijk geëvacueerd, konden ze niet meer instaan om de verliezen geleden door de regimenten tijdens de Achttiendaagse veldtocht terug aan te vullen.

De verplaatsing naar Frankrijk was echter totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moest de commandant van het 6VOC zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het 7 Franse leger van generaal Giraud naar Zeeland hadden gebracht. Het bevel om 59Li naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want de 13de mei om 16u00 steken de Duitsers de Maas over te Sedan en begint hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen.

Te Brugge blijft alles rustig. De bataljons blijven in hun kantonnementen en wachten de verdere gebeurtenissen af.

59Li
Het 6VOC ontvangt acht treinstellen voor het transport naar Frankrijk, elk van de drie regimenten zal in twee treinstellen vervoerd worden, de compagnies van de divisietroepen en het 6de legerdepot worden op de laatste twee treinen gezet. Het 4C vertrekt nog die zelfde dag.

59Li
Ook het 59Li verlaat nu Brugge. Het treinstel met het Iste bataljon vertrekt om 00u30 en rijdt aanvankelijk over Lichtervelde en Torhout naar Veurne waar halt gehouden wordt vooraleer de grens over te steken. Ook te Adinkerke volgt nog een oponthoud vooraleer de trein het Franse spoornet bereikt. Overdag zet het treinstel zijn reis langzaam verder. Te Calais en Boulogne volgen opnieuw lange haltes. Tenslotte bereikt de trein Abbeville. Het 4Gr, het 6de legerdepot, de drie compagnies en de Staf van het 6VOC worden op de andere vier treinen gezet.

I/59Li
Het Iste Bataljon Instructie houdt om 08u30 halt te Rouxmesmil voor een lange pauze. De manschappen kunnen even uitstijgen om zich te verfrissen. Vervolgens zet de trein zijn reis verder naar Dieppe en Rouen om omstreeks 18u00 het station van Lisieux binnen te rijden.

Het kamp van Le Barcarès bevond zich ten noordoosten van Perpignan.

I/59Li
Het bataljon bereikt Tours rondom 05u30 en rijdt verder via Châtellerault, Potiers en Angoulême richting Bordeaux. Te Bordeaux wacht de Belgen een hartelijke ontvangst. Opgewonden burgers delen onder meer flessen wijn uit aan onze militairen.

Staf/59Li
Na een probleemloze treinreis door Frankrijk komt het 59Li aan te Rivesaltes. Het regiment krijgt het kamp van Barcarès toegewezen als kantonnementsplaats. Dit kamp van houten barakken en tenten werd in februari 1939 gebouwd door de Franse overheid voor het opvangen van gevluchte republikeinse troepen van de Spaanse burgeroorlog. De installaties bevinden zich aan de kust ten noordwesten van Perpignan. In het kamp bevinden zich naast nog enkele Spaanse bannelingen ook Franse troepen uit Senegal en Marokko en het 4de Regiment van het Vreemdelingenlegioen.

I/59Li
Het bataljon wordt in Franse vrachtwagens met Spaanse chauffeurs van Rivesaltes naar het kamp vervoerd.

Staf/59Li
De levensomstandigheden in het kamp van Barcarès zijn ronduit rampzalig. Het kamp zit vol vlooien en muggen en de Belgen zitten met de handen in het zijn wanneer grote groepen militairen zich ziek melden. Het 6VOC tracht nieuwe kantonnementen te bekomen via de Belgische en Franse militaire overheden.

II/59Li
Wanneer het IIde Bataljon Versterking eveneens aankomt in het kamp, weigeren de manschappen ronduit om zich te installeren in de barakken en blijft iedereen buiten staan.

Het interneringskamp van Barcarès in 1939.

Staf/59Li
Generaal-majoor Coquenet, bevelhebber van het 6VOC, bezoekt het kamp en stelt met eigen ogen vast hoe erg de Belgen er aan toe zijn. Coquenet vertrekt echter zonder een oplossing aan de reiken en vraagt aan Kolonel Borgerhoff om tijdelijk het commando over de regimenten van het 6VOC op zich te nemen tot er een oplossing voor het probleem gevonden is. De Belgische militairen zijn bijzonder misnoegd. Wanneer bij het 4de Regiment Carabiniers een militair aan ziekte overlijdt, wordt de schuld onmiddellijk op het vlooienprobleem gestoken. Op verschillende plaatsen in het kamp steken Belgische soldaten barakken in brand. De Franse wacht moet tussenbeide komen en er wordt een schildwacht bij de deur van elke barak geplaatst.

Staf/59Li
Kolonel Borgerhoff voert de druk op de Franse militaire overheid op en dreigt er mee om met zijn mannen desnoods manu militari uit te breken als er geen nieuwe kantonnementen gevonden worden. De situatie dreigt uit de hand te lopen wanneer de Fransen de militairen van het Vreemdelingenlegioen willen inzetten om de orde in het kamp te herstellen. De Belgen en Fransen beslissen daarop om het 6VOC naar de Roussilon te verplaatsen. Het vertrek van het 6VOC zal over drie dagen verdeeld worden door een gebrek aan treinstellen bij de SNCF.

Staf/59Li
Het 59Li verlaat het ellendige interneringskamp en reist zo’n 90Km noordwaarts per trein naar Rieux-Minervois en Peyriac-Minervois in het departement van de Aude.

Staf/59Li
Het 59Li installeert zich in zijn nieuwe kantonnementen en wordt bijzonder hartelijk ontvangen door de plaatselijke bevolking.

Staf/59Li
Het 59Li hervat eindelijk de opleiding van zijn militairen. Er is voldoende voedsel te bekomen via de Intendance en het moreel van de Belgen is dan ook al snel hersteld.

Staf/59Li in Frankrijk
Te Rieux-Minervois wordt een dorpsfeest georganiseerd te ere van het 59Li. Een delegatie van het regiment legt een krans neer bij het monument voor de Eerste Wereldoorlog en tijdens de namiddag zijn er diverse sportwedstrijden.

Staf/59Li in Frankrijk
Het 59Li verneemt het nieuws van de overgave in ons land. De Belgische regering in ballingschap in Frankrijk beslist dat de Belgische eenheden, die zich niet in de zone van ons veldleger in Vlaanderen bevonden op 28 mei, buiten het capitulatieakkoord blijven. Ze zullen onder bevel van de Minister van Landsverdediging, Luitenant-generaal Denis, de strijd voortzetten aan de zijde van de geallieerden. De stemming in Rieux-Minervois slaat al snel om wanneer de plaatselijke bewoners de Belgen als verraders van de geallieerde zaak bestempelen. De komende dagen gebeurt er bitter weinig en lopen de militairen doelloos rond. De Franse houding over het verblijf van het Belgische leger wordt al snel weer onverschillig. Van de nood maakt men een deugd en talrijke militairen zullen tijdens de zomermaanden de Franse wijnbouwers een handje toesteken. De militaire opleiding wordt grotendeels stopgezet.

Staf/59Li in Frankrijk
De aan het Albertkanaal teruggeslagen 7de Infanteriedivisie (7Div) is via heel wat omwegen naar de Bretoense zuidkust geëvacueerd. De divisie heeft zwaar geleden en is dringend aan versterking toe. De Versterkings-en Opleidingscentra in het zuiden van Frankrijk ontvangen het bevel om zo’n 140 officieren en 4.500 manschappen aan te duiden om de rangen van de 7Div opnieuw aan te vullen. Het merendeel van de versterkingen, 45 officieren en 1.650 manschappen, dient te komen van het 6VOC die de ontdubbelingsregimenten van de 7Div groepeert. De te leveren manschappen moeten in eerste instantie worden gezocht onder de naar Frankrijk gevluchte van hun eenheid geïsoleerde militairen en onder de ervaren reservisten. De detachementen moeten vervolgens aangevuld worden met miliciens van de klas 40 met met minimum vier maanden dienst. De commandant van het 59Li duidt het II/59Li aan om een detachement samen te stellen.

II/59Li in Frankrijk
Nadat het II/59Li werd aangeduid om een detachement te vormen voor deze opdracht worden in allerijl 13 officieren en 550 manschappen opgetrommeld bestemd voor het 18de Linieregiment (18Li). Alle militairen worden uitgerust met de weinige persoonlijke bewapening aanwezig in het 59Li.

2 juni

II/59Li in Frankrijk
Vanuit het station van Capendu (Aude) vertrekt om 23u00 een trein richting Bretagne met aan boord de manschappen van het II/59Li bestemd voor het 18Li. Zij maken deel uit van een groter detachement bestaande uit de versterkingen van het II/4Gr (14 officieren en 561 manschappen) en de versterkingen van het II/4C (16 officieren en 1.000 man). Majoor Currinckx, commandant van II/4Gr, wordt aangeduid als detachementscommandant.

4 juni 1940

Staf/59Li in Frankrijk
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-generaal Wibier is deels ingegaan op een Frans verzoek om 20.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. In eerste instantie worden de Bataljons Versterking aangeduid voor deze opdracht teneinde de opleiding van de jonge rekruten niet te onderbreken. Orders worden verspreid om 10 werkbataljons samen te stellen. Aangezien het Versterkingsbataljon van het 59Li al vertrokken is om de 7Div te versterken wordt aan het 59Li niet gevraagd om een werkbataljon samen te stellen.

6 juni 1940.

Staf/59Li in Frankrijk
Op 6 juni bevestigen de Fransen hun vraag om nog eens 20.000 militairen extra te leveren om veldwerken uit te voeren, 16.000 aan te duiden door het HK/TRI. Het HK/TRI ziet zich nu genoodzaakt om ook de Bataljons Instructie met deze opdracht te gelasten. Ook nu is het 59Li vrijgesteld voor het leveren van een werkbataljon. Temeer omdat Generaal-majoor Van Daele, de divisiecommandant van de 7Div, te kennen geeft dat hij niet opgezet is met de gestuurde versterkingen. Hij heeft zijn twijfels over de motivatie van de oudere militairen van de Versterkingsbataljons en had liever de jonge rekruten van de Instructiebataljons in versterking gekregen.

II/59Li in Frankrijk
Het detachement van het II/59Li komt aan in het station Ploermel en wordt aangehecht bij het 18Li.

13 juni 1940

II/59Li in Frankrijk
De integratie van de versterkingen in de 7Div verloopt moeizaam en het blijkt niet mogelijk te zijn om de drie regimenten van de 7Div behoorlijk te reorganiseren. De Fransen hadden ook al laten verstaan dat zij niet in staat waren om meer dan twee infanterieregimenten uit te rusten. Op 13 juni wordt het Dagelijks Order Nr 14 van de 7Div uitgevaardigd waarmee GenMaj Van Daele kenbaar maakt dat het 2Gr niet meer zal heropgericht worden en dat de divisie zal reorganiseren naar het model van de Franse lichte divisies. De volgende reorganisatie vindt plaats:

  • De 7Div zal slechts twee infanterieregimenten meer bevatten het 18Li en het 2C;
  • De militairen die behoorden tot het oorspronkelijke 2Gr en die vanuit België met de divisie mee naar Frankrijk zijn getrokken worden gegroepeerd in één bataljon en aangehecht aan het 2C maar mogen hun kentekens behouden en zullen in 2C verder blijven bestaan als het Bataljon Grenadiers (II/2C);
  • Het Wielrijderseskadron van de 7Div gaat over naar het 18Li.

GenMaj Van Daele vraagt aan het HK/TRI om de afgewezen militairen van de Versterkingsbataljons te vervangen door jonge rekruten van de Instructiebataljons.

II/59Li in Frankrijk
Gezien het gebrek aan vertrouwen in de Versterkingsbataljons moet het II/59Li de 7Div alweer verlaten. Omdat er nog steeds werkbataljons te weinig zijn volgens de beloften gemaakt ten overstaan van de Fransen wordt het II/59Li samen met twee compagnies van II/56Li omgevormd tot een werkbataljon. Toch worden nog vrijwilligers gevraagd om het 18Li te versterken. Lt Debruyn en 18 vrijwilligers van het II/59Li worden toch nog in de effectieven van het 18Li opgenomen. De rest (4 officieren en 409 manschappen) onder leiding van Lt Leroy wordt tesamen met een detachement van II/56Li (4 officieren en 420 manschappen) onder leiding van Cdt Joris naar het station gebracht van Le Roc-Saint-André. Het detachement van Cdt Joris stapt uit te Auray (Morbihan) en het detachement van Lt Leroy spoort door tot Saint-Nazaire (Loire-Inférieure). Het werkbataljon van II/59Li wordt ter beschikking gesteld van de SNCF om allerlei taken uit te voeren.

17 juni 1940

Sdt Hendrik Lodewijckx van de 8Cie wordt op 23 augustus definitief gedemobiliseerd.

Staf/59Li in Frankrijk
Op 17 juni om 13u30 kondigt Maréchal Pétin in een radiotoespraak aan de Franse bevolking de nakende capitulatie van Frankrijk aan. Vanaf dan beginnen de Fransen te onderhandelen met de Duitsers. Een wapenstilstand is niet ver af. Er is ook geen sprake meer van om de jonge rekruten nog naar de 7Div te sturen, de Fransen zijn niet meer geneigd om de 7Div nog uit te rusten met Frans materieel en zullen dan ook de Belgische inspanningen om de strijd verder te zetten niet meer steunen, in tegendeel. Enkele ijverige manschappen nemen het initiatief om bij de Franse burgers voor wat zakgeld klusjes te gaan opknappen om zo hier en daar wat bijkomende voedingswaar aan te kopen.

II/59Li in Frankrijk
Lt Leroy en zijn detachement worden gedurende vijf dagen te werk gesteld door de SNCF voor het uitvoeren van grondwerken voor een fabriek in Brech net ten noorden van Ploermel en Auray. Ze worden op 22 juni krijgsgevangen genomen wanneer de Duitsers Bretagne bereiken.

22 juni 1940

Staf/59Li in Frankrijk
Frankrijk ondertekent de onvoorwaardelijke wapenstilstand met Duitsland in Compiègne en komt met de Duitsers overeen om de nog aanwezige Belgen in het niet bezette deel van Frankrijk te ontwapenen en aan de Duitsers uit te leveren. Nog anderhalve maand blijven de gedemotiveerde Belgische eenheden doelloos rondhangen in Frankrijk.

augustus 1940

Staf/59Li in Frankrijk
De meeste militairen van het 59Li worden op 23 augustus vanuit Peyriac-Minervois op transport gezet naar ons land. Zij worden op die dag nog in Frankrijk gedemobiliseerd en met onbepaald verlof gestuurd vooraleer zij de treinreis naar België aanvatten;

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
2/IDAELMANGeorgesSdtMil4017.02.1921Hekelgem31.07.1940Carcassonne (F)Overleden aan ziekte in hospitaal
4/IDE DECKERAloïsSdtMil27.12.1920Zellik20.06.1940Carcassonne (F)
OnbekendNICOLASFlorent, FerdinandSdtMil3931.12.1904Pepingen29.07.1940Rieux-Minervois (F)
IVAN CAUWELAERTPieterSgtMil14.06.1918Ternat18.12.1943Swansea
2/IVANDERSLAGMOLENTheofiel, Albert J.SdtMil4023.02.1921Asse17.06.1940Romorantin (F)

Bibliografie en Bronnen

  1. Getuigenis Soldaat Hendrick Lodewijckx van de 8Cie van II/59Li, foto’s archief Mathieu Lodewijckx.
  2. Jamart, J. 1994, L’armée belge de France en 1940. Bastenaken, uitgeverij Schmitz.
  3. Lotgevallen Sgt Van Cauwelaert, Erfgoeddag 2012, Helden van bij ons, Ternat, 22 april 2012. In Ternat werd een straat naar hem genoemd.
  4. De tweede rekruut van I/59Li die omkwam tijdens het bombardement van het alarmkantonnement in de Everse wijk Tornooiveld staat niet op het register van de gesneuvelden van 59Li. Hij zou moeten kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van zijn overlijdensakte in de archieven van de gemeente Evere. Het monument van het 59Li bevindt zich in de Diksmuidestraat te Brussel.
  5. De Soldaten Daelman en De Decker werden begraven op het militair ereveld van het kerkhof Saint-Michel in Carassonne [On Line beschikbaar]: http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr/resultcommune.php?idsource=992830 [Laatst geraadpleegd 9 december 2017].
    De reden waarom beide militairen begraven zijn in Carcassonne kan zijn omdat er in Carcassonne een Frans militair hospitaal was waar ook een Belgisch militair hospitaal (Hôpital Militaire Complémentaire – HMC de l’Hospice) aan toegevoegd was. In dit hospitaal werkten ook Belgische artsen en verplegend personeel.