Bibliografie

Bij het maken van deze website werd wat bronnen en bibliografie betreft een bepaalde werkwijze gevolgd. In eerste instantie werd beroep gedaan op documenten die zich in het archief van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) van het Ministerie van Defensie bevinden. Het betreft voornamelijk verslagen die na de oorlog werden opgesteld door officieren die door de historische dienst van het leger werden aangeschreven om over hun veldtocht te rapporteren. Het ene verslag was al bruikbaarder dan het andere. Uitzonderlijk werd een velddagboek bewaard. Deze meestal in het Frans opgestelde handgeschreven documenten werden vertaald in het Nederlands en eenheid per eenheid gecontroleerd op nauwkeurigheid wat plaats en tijd van de gerapporteerde feiten betreft. De weinig beschikbare velddagboeken zijn eveneens een belangrijke bron omdat die dateren van de veldtocht zelf en aposteriori niet werden bijgewerkt. Daarnaast werden de gemelde feiten afgetoetst aan dagboeken van gewone militairen die niets te verbergen hadden en de gebeurtenissen onomwonden neerschreven in hun dagboek op het moment dat ze zich voordeden. De gebeurtenissen werden vervolgens aangevuld door bronnen die worden bijgehouden door de vele heemkundige kringen en die meestal ooggetuigenverslagen zijn van burgers die gevat werden door de krijgsverrichtingen. Daar waar meerdere eenheden betrokken waren bij dezelfde wapenfeiten (steunwapens, linkerbuur, rechterbuur,…) werd de informatie vergeleken en op coherentie nagezien. In een latere fase werden de gebeurtenissen afgetoetst aan de archieven van geallieerde eenheden (Britse, Franse en Nederlandse) die samen met de Belgische strijdkrachten werden ingezet. Voor zover beschikbaar werd ook gekeken naar wat de tegenstrever in zijn velddagboeken schreef. Deze Duitse bronnen bevinden zich in de archieven van het Russische leger te Moskou en kunnen on line geraadpleegd worden. Als laatste wordt naast het raadplegen van velddagboeken, orders, actieverslagen en andere historische documenten ook veelvuldig gebruik gemaakt van gepubliceerde bronnen.  Deze omvatten diverse boeken die in de loop der jaren verschenen zijn, een reeks academische papers gepubliceerd in de 70-er en 80-er jaren als ook een reeks relevante reglementen en publicaties van het Ministerie van Landsverdediging in voege tijdens het Interbellum.

Boeken

ReferentieThema
1830-1980: Bladzijden uit de geschiedenis van het 1e Genie.Beknopte geschiedenis van het 1ste Geniebataljon van 1830 tot 1980.
(1946) Croix-Rouge de Belgique Mai-Décembre 1940, Brussel: Rode Kruis van België.Overzicht van de rol van het Rode Kruis binnen de militaire en civiele hulpverlening tijdens de Duitse inval en de eerste maanden van de bezetting. 
Amicale des Anciens Combattants du Fort d'Eben-Emael (1992) Ceux du Fort d'Eben-Emael, Eben-Emael: Amicale des Anciens Combattants du Fort d'Eben-Emael.De verbroedering der oudstrijders van het fort verzamelde met dit werk een aantal unieke getuigenissen van militairen van het garnizoen van Fort Eben-Emael die deelnamen aan de gevechten op 10 en 11 mei 1940. 
André, A. (2000) Le secteur fortifié de Pépinster en mai 1940, Pépinster: Comission de Recherches Pépinster.Gedetailleerde beschrijving van de ganse sector rond het fort van Pépinster, beter bekend onder de benaming Fort van Tancremont van uit vestingbouwkundig standpunt, gevolgd door het relaas van de oorlogsgebeurtenissen in deze streek in mei 1940. 
Angillis, J. (2022) Rumbeke 27 mei 1940, Roeselare: eigen beheer.
Antoine, R. (1952) 1940: Historique du III/12e d'Artillerie, Brussel: Dewarichet.Majoor Antoine was de bevelhebber van de IIIde Groep van het 12de Regiment Artillerie en schreef met dit boek zijn memoires neer.
Arnout, K. & Goemans, A. (2021) Merelbeke tijdens de Tweede Wereldoorlog, Merelbeke: eigen beheer.
Autphenne, R. (1958) Les Chasseurs Ardennais à Bodange, Brussel: Editions Thill.
Bech, A. (1945) Les trains sanitaires pendant la campagne 1940, Brussel: Wellens-Pay.Relaas van Geneesheer 1ste Kapitein Bech, aanvoerder van de Geneeskundige Evacuatiedienst. 
Bernard, H. (1984) Panorama d'une défaite: bataille de Belgique, Dunkerque 10 mai - 4 juin 1940., Gembloers: Duculot.
Beugnier, M. (1972) Historique des 10 et 11 A 1939-1940, Doornik: Fraternelle des Anciens Combattants des 10e et 11e Régiments d'Artillerie 1940-1945.Dit werk is een beknopte regimentsgeschiedenis van het 10A en zijn ontdubbelingsregiment het 11A en werd opgesteld aan de hand van documenten van het Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie van defensie en getuigenissen van betrokken militairen. 
Bierganz, M. & Heeren, R. (1990) 10. Mai 1940, Eupen: Grenz-Echo Verlag.
Bony, A. (jaartal onbekend) Tusschen vuur en zee, Sint-Niklaas: M. Van Haverst.Een aalmoezenier bij het Transportkorps vertelt het verhaal van zijn mobilisatie en veldtocht. 
Boon, L.P. (1947) Mijn Kleine Oorlog, Brussel: Uitgeverij Manteau.De bekende auteur Louis Paul Boon behoorde tot de militieklasse 32 en was in mei 1940 gemobiliseerd bij het 2de Regiment Karabiniers. Boon werd gevangen genomen bij de gevechten rond de brug van Briegden. 
Broekaert, A. (1941) Gejaagd door de Stuka's, Brugge: Cayman-Seynave.Persoonlijke herinneringen van Dokter Broekaert, een Geneesheer Sergeant K.R.OLt, die de eerste oorlogsdagen in een reservehospitaal aan de kust meemaakte en vervolgens naar Frankrijk geëvacueerd werd. 
Cambier, F. (1943) Le Drapeau Blanc, Brussel: Gilbert.Persoonlijk verhaal van een militair die de aftocht naar Zuid-Frankrijk meemaakte. 
Cammaert, M. (1994) De Geschiendenis van het 6 Linieregiment., [n.p.] vzw 6 Linie.Regimentsgeschiedenis van het 6de Linie en zijn ontdubbelde eenheden. 
Capelle, G. (2001) Zingem. Les 18 jours 10 mai au 28 mai 1940, Beuvrages: eigen beheer.
Casteels, R. en Vandegoor, G. (2002) 1940 in de regio Haacht. De Belgische eenheden op de KW Stelling, Haacht: HAGOK.Uitgebreide studie van de Heemkundige Kring Haacht over de bouw van de KW Stelling, de gebeurtenissen aan deze linie tot en met 17 mei 1940 en diverse aspecten van het dagelijks leven in Haacht en omliggende gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Champion, L. (1990) 1940: La guerre du sanglier, Eigenbrakel: Editions J.M. Collet.Beknopt overzicht van de veldtocht van de diverse eenheden van de Ardeense Jagers. 
Cocle, P. (1981) West-Vlaanderen in mei 1940, Roeselare: Roularta.Dit boek is een bundel korte verhalen over mei 40 in het westen van het land, geschreven door Trends-journalist Paul Cocle en voorheen gepubliceerd in plaatselijke kranten. 
Coenen, E. & Vernier, F. (1999) La position fortifiée de Liège: Tome 2: Les abris de la PFL1., Erpe-Mere: De KrijgerOverzicht van de bunkers en steunpunten binnen de Versterkte Positie Luik.
Coenen, E. & Vernier, F. (2000) La position fortifiée de Liège: Tome 3: Les abris de la PFL2., Erpe-Mere: De Krijger.Overzicht van de bunkers en steunpunten binnen de Versterkte Positie Luik.
Coenen, E. & Vernier, F. (2006) La position fortifiée de Liège: Tome 3: Les abris de la PFL3., Erpe-Mere: De Krijger.Overzicht van de bunkers en steunpunten binnen de Versterkte Positie Luik.
Cornil, F. (1944) Détresse et espérance, Brussel: Editions F. Wellens.Luitenant-generaal Cornil maakt in dit boek een bijzonder bittere persoonlijke analyse van de Belgische defensiepolitiek gedurende het interbellum en de impact hiervan op de achttiendaagse veldtocht.
Cotvooghel, L. (1985) 't Belgiksken in Gaskonje: Vakantie voor het vaderland, Brecht: De Roerdomp.Cotvooghel is de auteursnaam van Herman Geerts die in mei 1940 als jongeling de Recruteringscentra van het Belgisch Leger vervoegde. 
Crahay A. & Gérard J. (1990) Le Général Van Overstraeten "Vice-Roi" en 1940, Brussel: Editions J.-M. Collet.Biografie van Generaal-majoor Raoul Van Overstraeten, militair adviseur van Leopold III in mei 1940. 
Crahay, A. (1978) L'armée belge entre les deux guerres, Brussel: Louis Musin.Dit boek beschrijft de evolutie van de doctrine, organisatie en bewapening van ons leger tussen 1918 en 1940. 
Crockaert, J. (1976) La guerre oubliée: 18 jours qui ont permis Dunkerque, Strombeek-Bever: Le Scorpion.Analyse van het militaire en politieke verloop van de Achttiendaagse Veldtocht, met bijzondere aandacht voor het Franse en Britse standpunt en de impact van de Belgische weerstand op het succes van de evacuatie van Duinkerke. 
d'Hondt, A. (1983) Knokke onder de oorlog 1939-1945: van mobilisatie tot bezetting, Knokke: Cnoc is hier.Publicatie van de heemkundige kring van Knokke met een beknopte weergave van de gebeurtenissen in deze kustgemeente in 1939-1940. 
De Boeck, J. (1950) Le 2e Guides en campagne, Brussel: Schotte.Overzicht van de gebeurtenissen bij het 2de Regiment Gidsen tijdens de veldtocht. 
De Ceuster, A. (1974) Mijn herinneringen als gewoon soldaat, Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel.Memoires van een cavalerist van het 5de eskadron van het 2de Regiment Gidsen. 
de Fabribeckers, E. (1978) La campagne de l'armée belge en 1940, Brussel: Rossel.Gedetailleerd chronologisch overzicht van de Belgische defensiepolitiek gedurende het interbellum en de veldtocht in Nederland en België aan de hand van primaire en secundaire bronnen. 
De Rache, M. (jaartal onbekend) Vigilo, Visé: Amicale des Cystistes-Frontière.Getuigenis van Kapitein-commandant De Rache, compagniecommandant van de 5de compagnie van het 2de Regiment Grenswielrijders
de Thier, L. (1945) Avec les combattants de 40, Brussel: La Renaissance du Livre.Kort na de bevrijding uitgegeven populair overzicht van de Achttiendaagse Veldtocht, met relatief veel incorrecte gegevens. 
De Vos, J. (1978) Mei 1940 ten zuiden van Gent, Gavere: Uitgeverij 't Fonteintje.Heemkundige Jaqcues De Vos maakt in dit werk een analyse van uit Belgisch en Duits standpunt van de gevechten langsheen de zuidrand van het Bruggenhoofd Gent. 
De Vos, J. en Ghysens J. (1975) Aalst: zomer 1940, Tielt: Veys.Dit boek beschrijft de gebeurtenissen in de stad Aalst vanaf 10 mei tot en met de eerste bezettingsmaanden. 
De Vos, J., Janssens, A. (1980) Het 'Lyskanal'. Nevele mei 1940, Nevele: Het land van Nevele.Na "Mei 1940 ten zuiden van Gent" maakte Jacques De Vos met dit werk eveneens een beknopte studie van de Duitse aanval op de 4de Infanteriedivisie te Nevele. 
de Wergifosse, A. (1962) Les 469 heures du fort de Tancrémont, Verviers: Editions Gerard.Relaas van de strijd van het Fort van Tancrémont door een oud-officier van het Régiment de Forteresse de Liège
Delaet, J. (1942) Escadrilles au combat, Brussel: Les Ecrits.Overzicht in verhaalvorm van de veldtocht van het 2de Luchtvaartregiment.
Delaet, J. (1946) Derniers escadrilles 40, Brussel: Les Lettres Latines.Overzicht in verhaalvorm van de veldtocht van het 1ste Luchtvaartregiment en het 3de Luchtvaartregiment. 
Delhez, J.-C. (2015) Les Chasseurs Ardennais: debout sur la frontière, fidèles et courageux, Neufchâteau: Weyrich.
Depauw, V. (1942) De 15de compagnie, Brussel: Manteau.Valère Depauw werd in 1938 milcien in de Gentse Sint-Pieterskazerne en vertelt het verhaal van zijn dienstplicht van 1938 tot 1940. 
Deraymaeker, Y. (2006) De genie in de maalstroom van 1940: geschiedenis van de genie 1936-1942) Jambes: Geniemuseum vzw.Beknopte geschiedenis van de rol van de genie tijdens de mobilisatie en de veldtocht geschreven door een oud-genieofficier. 
Dratz, J. en Boud (1939) Le manuel du parfait mobilisé, Luik: Editions PIM Services.Illustrator Jean Dratz tekende en schreef dit humoristisch "handboek" voor de gemobiliseerde soldaat. 
du Ry, J.P. (1995) Allons enfants de la Belgique: Les 16-35 ans en mai-août 1940, Brussel: Editions Racines.Jean-Pierre du Ry vertelde in de jaren negentig het verhaal van de werfreserve van het leger en de uittocht van tienduizenden jongeren naar Frankrijk, in een poging te kunnen bijdragen aan de toen lopende campagne om deze jongeren nog in extremis het statuut van oud-strijder toe te kennen. 
Elaut, L. (1962) Mijn oorlogsdagboek 1940, Oudenaarde: Uitgeverij Sanderus.Getuigenis van Dokter Elaut van de Rijksuniversiteit van Gent, die in mei 1940 gemobiliseerd werd als arts bij het Militair Reserve Hospitaal 62 te Tielt en de evacuatie van deze hospitalen naar Berck-Plage in Noord-Frankrijk meemaakte. 
Everaert, R. (1952) Avec le régiment des carabiniers Prince Baudouin à la campagne des XVIII jours, Brussel: Goemaere.
Fonsny, L. (1942) Le Chemin des Errants, Brussel: Les Editions de la Toison d'Or.Tijdens de bezetting gepubliceerd verhaal van een milicien van de schoolbatterij van het 3de Regiment Grondverdediging tegen Luchtdoelen van de Versterkings- en Opleidingscentra. 
Fouillien, M. en Bouhon, J. (1945) Mai 40: La Bataille de Belgique, Brussel: L'Edition Universelle.Gedetailleerde beschrijving van de volledige campagne samengesteld onder leiding van twee Belgische officieren in het krijgsgevangenenkamp van Prenzlau. 
Gardiner, B. (2009) Het 2de regiment Grenadiers en de strijd om de brug over het Albertkanaal in Kanne - Riemst, België op 10-11 mei 1940, Riemst: gemeentebestuur Riemst.Overzicht van de strijd van het 2de Grenadiers aan de brug van Kanne tijdens 10-11 mei 1940. 
Gelard, J. (1985) Le premier régiment d'artillerie pendant la campagne des 18 jours, Louvain-la-Neuve: Cabay.Gedetailleerde regimentsgeschiedenis van het 1ste Regiment Artillerie. 
Gelard, J. (1988) La campagne des 18 jours des 7A, I/22A et I/32A (issus du 1A), Louvain-la-Neuve: Academia.
Georges, R. (1988) Chronique du 2e Régiment de Chasseurs Ardennais du 10 mars 1933 au 10 mai 1940, Brussel: BS+ Editions.
Georges, R. (1991) De Bastogne à Exaerde: Campagne du 2e regiment des Chasseurs Ardennais (10 mai 1940-10 juin 1940), Bastenaken: Schmitz.Gedetailleerde regimentsgeschiedenis van het 2de Regiment Ardeense Jagers. 
Gilbert, E. (1945) L'armée dans la nation. L'entre-deux-guerres en Belgique, Brussel: Editions Wellens-Pay.Analyse van de Belgische defensie tijdens de jaren '30 en de Achttiendaagse Veldtocht door Kolonel SBH Emile Gilbert, kabinetchef op het Ministerie van Landsverdediging in 1939-40. 
Gilon, R. (1990) Les carnets de la mobilisation 38-40, Luik: Editions Dricol.Belevenissen van een milicien van het 1ste Luchtvaartregiment tussen 1938 en 1940. 
Gils, R. en Melis, G. (2012) De antitankgracht van de vesting Antwerpen (met zes wandelingen), Erpe: De Krijger.Vestingbouwkundigen Robert Gils en George Melis stellen in dit boek de in de 30' jaren rond Antwerpen aangelegde natte anti-tankgracht voor. 
Glaude, A. (1965) Le verger de Temploux: chronique de mai 1940, Vieux-Virton: Editions de la Dryade.Chroniek van de Ardeense Jagers met bijzondere aandacht voor het bombardement te Temploux. André Glaude was milicien bij het 3de Regiment Ardeense Jagers tijdens de veldtocht. 
Goffin, J. (1940) La reddition de l'armée belge: la verité, Gent: Vanmelle.Leopoldistisch pamflet ter verdediging van de beslissing van de koning om de wapens neer te leggen op 28 mei 1940. 
Haeghens, G. (1942) La troisième alerte, Brussel: Ignis.
Halleux, L. & Vernier F. (2019) Le VCL T13B. Un noveau type de véhicule au service des Chasseurs Ardennais, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.
Harboot, M. (1962) Beknopte geschiedenis van de Rijdende Artillerie, Leuven: eigen beheer
Hautecler, G. (1955) Le Combat de Bodange, Brussel: Historische Sectie van het Ministerie van Landsverdediging.Studie van de gevechten op 10 mei 1940 in de ondersector van het 1ChA uitgevoerd door Commandant Hautecler, bevelhebber van de historische sectie van de krijgsmacht. 
Hautecler, G. (1957) Le Combat de Chabrehez, Brussel: Historische Sectie van het Ministerie van Landsverdediging.Studie van de gevechten op 10 mei 1940 in de ondersector van het 3ChA uitgevoerd door Commandant Hautecler, bevelhebber van de historische sectie van de krijgsmacht. 
Hay, I. (1941) The Battle of Flanders, Londen: His Majesty's Stationery Office.Beknopte samenvatting van de veldtocht van het Britse Expeditieleger in Vlaanderen gepubliceerd door de Britse regering. 
Hesse, K. (1941) Uber Schlachtfelder vorwärts! Mit dem siegreichen Heer durch Frankreich 1940, Berlijn: Limpert.Duits relaas van de feiten in België als propagandaboek gepubliceert. In bijlage enkele kaarten met nauwkeurige vermelding van dagelijkse Duitse vorderingen.
Hiance, R. (2007) Wonck mai 1940, Wonck: eigen beheer.Dit boek beschrijft de gebeurtenissen in het dorpje Wonck tijdens de mobilisatie en de Duiste inval. Wonck ligt net naast Eben-Emael. 
Huijbrechts, J. (2019) Antwerpen 40-45) Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag
Ivens, A. (1981) De rode dageraad, Nieuwkerken-Waas: Ten Bos.
Jacob, E. (1984) Historique des 1er et 2me régiment-cyclistes-frontière 1934-1940, Herstal : Amicale cycliste Frontière VigiloRegimentsgeschiedenis van het 1ste en het 2de Regiment Grenswielrijders. 
Jamart, J. (1994) L'armée belge de France en 1940, Bastenaken: Schmitz.Bijzonder gedetailleerd referentiewerk over de talrijke eenheden van het Belgisch Leger die in mei 1940 naar Frankrijk uitgeweken werden. 
Janvier, R. (1940) Nous, les fuyards de 1940, Luik: Editions Desoer.Getuigenis van een onderofficier van het 14de Linieregiment. 
Keyes, R. (1984) Outrageous Fortune: The tragedy of Leopold III of the Belgians, London: secker & Warburg.De auteur Roger Keyes was de tweede zoon van Admiral of the Fleet Roger Keyes die tijdens de Achttiendaagse Veldtocht persoonlijk verbindingsofficier van de Britse regering bij Koning Leopold III was. 
Kinjet, J. (2002) Sergreant Kinjet. Met het 14de linieregiment in mei 1940, Erpe-Mere: De Krijger.Jan Kinjet vertelt het vehaal van zijn grootvader, die als sergeant bij het 14de Linieregiment de veldtocht meemaakte. 
L'Hoist, A. (1941) Oorlog 1940, Antwerpen: Scriptura.Onder de Duitse bezetting uitgegeven overzicht van de achttiendaagse veldtocht. 
Laerman, E. (1952) 16.403) Lier: J. Van In.Eric Laerman was soldaat bij de luchtdoelartillerie en schrijft in dit boekje zijn herinneringen neer aan de gebeurtenissen tussen de overgave op 28 mei en zijn terugkomst uit Duitsland begin 1941. Dit boek bevat een boeiende beschrijving van de atmosfeer net na de capitulatie. 
Leblanc, R. (1942) Dés Pipés, Journal d'un Chasseurs Ardennais, Brussel: Editions André Gilbert.De veldtocht volgens een pelotonscommandant van het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers. 
Lerecouvreux (1949) L'armée Giraud en Hollande 1939-1940, Parijs: Nouvelles Editions Latines.Overzicht van de veldtocht van het 7de Franse leger, dat tot taak had om tussen Antwerpen en de Moerdijk de verbinding tussen de Belgische en Nederlandse legers tot stand te brengen. Deze missie mislukte en een belangrijk deel van de korte veldtocht van deze formatie speelde zich op Belgisch grondgebied af. 
Levaux, L. (1957) Ceux des forts de Liège: fort de Pontisse - mai 1940, Nanterre: Académie Européenne du Livre.De gebeurtenissen op en om het Fort van Pontisse binnen de Versterkte Positie Luik. 
Lheureux, A. (1979) Classe 38. Souvenirs d'un Chasseur Ardennais devenu agent parachutiste, Brussel: Louis Musin.
Lhoest, J. (1964) Les paras allemands aux canal Albert, Parijs: Presses de la Cité.Dit boek geldt als de eerste gepubliceerde poging tot neutrale analyse van de dramatische luchtlandingen aan de bruggen van Kanne, Vroenhoven en Veldwezelt op 10 mei 1940. 
Lothaire, R. (2010) L'artillerie de campagne belge de 1900 à 1940: tome I, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.Studie van de Belgische veldartillerie, van de introductie van het moderne snelvuurkanon tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
Lothaire, R. (2010) L'artillerie de campagne belge de 1900 à 1940: tome II, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.Studie van de Belgische veldartillerie, van de introductie van het moderne snelvuurkanon tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
Lothaire, R. (2013) L'artillerie lourde de campagne belge 1914-1940, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.Artilleriespecialist Kolonel o.r. Roger Lothaire vervolgt zijn studie over de Belgische artillerie met dit werk over de zware veldartillerie. 
Lothaire, R. (2015) L'artillerie de tranchee belge et les batteries d'accompagnement, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.
Louis, R. (1944) Souvenirs de mobilisation janvier-aout 1940, Brussel: Imprimerie Robert Louis.De Brusselse drukker Robert Louis was in 1939-40 officier bij de Wachters der Verkeerswegen en Inrichtingen en het 5de Territoriaal Bataljon en vertelt het verhaal van zijn aftocht uit Brussel naar de Westhoek. 
Martens, M. (2004) Mei 1940: De Regio Tielt in de Vuurlinie, Tielt: De Roede van Tielt.
Massart, A. (1977) Historique du 12e Régiment de Ligne: Tome III(A), Brussel: Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie van de Belgische Strijdkrachten.Regimentsgeschiedenis van het 12de Linieregiment en zijn ontdubbelde reserve-eenheden. 
Massart, A. (1982) Historique du 13e de Ligne 1918-1980 et des unités issues en 1939-1940, Brussel: Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie van de Belgische Strijdkrachten.Regimentsgeschiedenis van het 13de Linieregiment en zijn ontdubbelde reserve-eenheden. 
Mazy, G. & Vernier F. (2015) Les chars Renault ACG-1 de la cavalerie belge, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.Achtergrond bij de aankoop en inzet van de Renault AG-1 tanks van het Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps.
Menseeren, O. en Mertens, K. (1985) Toen: De belevenissen van de klas 39 bij de 14de compagnie van het 9de linieregiment, Roeselare: Eigen beheer.In eigen beheer uitgegeven brochure door twee wapenbroeders van de 14de Compagnie van het 9de Linieregiment. 
Mertens, A. (1946) Mei 1940, Mol: Jacobs.
Mertens, A. (1948) Van capitulatie tot entlassung, Leuven: Davidsfonds.Belevenissen van de capitulatie tot en met de vrijlating door de Duitsers opgetekend door pater Aurelius Mertens. 
Meulenijzer, V. (1941) Gevangen! Vier dagen oorlog aan t' Albertkanaal. Vier maanden in het Stalag, Brussel: Ignis.Verhaal van de veldtocht en gevangenschap van een soldaat van het 38ste Linieregiment. 
Michem, F. (1968) Vinkt in mei 1940, Vinkt: eigen beheer.Beschrijving van de gevechten te Vinkt en Duitse gruweldaden tegenover de bevolking in het kielzog hiervan. 
Michiels, O. (1947) 18 Jours de guerre en Belgique, Parijs: Berger-Levrault.Overzicht van de veldtocht door Generaal-Majoor Michiels, stafchef in mei 1940. 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (1941) Belgium: the official account of what happened 1939-1940, Londen: Evans Brothers.Door de Belgische regering in Londen uitgegeven officiële geschiedenis van de mobilisatie en de achttiendaagse veldtocht. 
Moreau, P. (2021) Waarom zijn Bocholt en Bree op 11 mei 1940 aan een ramp ontsnapt?, Bree: Erfgoedcel BreeRelaas van de gebeurtenissen in de ondersector van het 2de Regiment Gidsen op 10, 11 en 12 mei 1940.
Morsomme, A. (1962) Face au devoir, Brussel: Pierre de Meyere.Regimentsgeschiedenis van het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers. 
Mozin (1936) La défense de la Belgique à la frontière, Luik: Union des Officiers de Réserve de Liège.Integrale tekst van een toespraak door Luitenant-generaal Mozin, oud commandant van het IIIde Legerkorps, met betrekking tot de verdediging van ons land aan de grens. 
Norgez, M. (1955) Brioche & Cie encagés, Editions Parchim.Getuigenis van een Ardeense Jager. 
Olyff, H. (1995) Un Crayon dans la bataille. Les carnets d'un artilleur en mai 1940, Brussel: Editions Racine.Dagboek met talrijke illustraties van de gekende Waalse illustrator Hubert Olyff, alias Bizuth, die officier bij de artillerie was in 1940. 
Picht, W. (1940) La fin des illusions: l'an 40, Brussel: Imprimerie Louis Desmet-Verteneuil.Door de Duitse bezetter uitgegeven analyse van de redenen waarom de geallieerden verslagen werden. 
Pied, R. (1990) L'enfer de la Dyle: tome II - mai 1940, Wavre: eigen beheer.Dit boek beschrijft de ontplooiing van de BEF en het Franse leger rond Wavre, en de gevechten tot en met 16 mei 1940.
Plancqaert, J. (1945) De Schelde en de Leieslag: meikroniek 1940, Deerlijk: Drukkerij Deleersnyder.Beknopt verhaal van de veldtocht van uit het standpunt van de bevolking van Wortegem-Petegem. 
Polfilet, M. (1945) Ik was een gevangene, Antwerpen: Ontwikkeling.Marcel Polfliet was leerling aan de Koninklijke Militaire School en werd bij ontbinding van deze school ingedeeld bij het Opleidingscentrum voor Onderluitenanten van de Artillerie en het Transportkorps. Hij maakte zo de aftocht naar Zuid-Frankrijk mee en werd in augustus 1940 bij de terugkeer naar ons land krijgsgevangen gemaakt. 
Robert V. (1947) L'Âme des Chasseurs Ardennais, Editions Draps.Belevenissen van de bemanning van de T-13 tankjager "0546" van de Ardeense Jagers. 
Robert, R. (1985) L'aventure de l'an 40. Un ancien du VXe CRAB raconte, Chimay: Hubert-Macq.Een oudgediende van de XVde CRAB vertelt het verhaal van zijn tocht naar het zuiden van Frankrijk. 
Rongveaux, M. (1987) L'unique compagnie ecole du 5e régiment de Karabiniers-Cyclistes, Eigen beheer.Marcel Rongveaux was Onderluitenant bij de Schoolcompagnie van het 5de Regiment Karabiniers-Wielrijders en maakte met deze eenheid de uittocht naar Zuid-Frankrijk mee. 
Rousseaux, F. (1941) Ma deuxième guerre, Brussel: Les editions de Belgique.Félicien Rousseaux was in 1940 commandant van de 3de Compagnie van het 7de Linieregiment en publiceerde in minder dan een jaar na de Belgische overgave een boek vol frustraties over de slechte prestaties van zijn eenheid. 
Royaux, R. (jaartal onbekend) Historique des 8e, 16e, 38e et 58e régiments de Ligne 1939-1940, Brussel: Sectie Classified Archives, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Ministerie van Defensie van de Belgische Strijdkrachten.Regimentsgeschiedenis van het 8ste Linieregiment en zijn ontdubbelde reserve-eenheden. 
Rutten, R. (1992) Oorlog 40-45 in Zuid-Oost Limburg, Kortessem: Uitgeverij JoChriLy/Falize.Beschrijving van militaire en burgerlijke gebeurtenissen in Zuid-Oost Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Rutten, R. (1993) Oorlog 40-45 tussen Maas en Kempen, Kortessem: Uitgeverij JoChriLy/Falize.Beschrijving van militaire en burgerlijke gebeurtenissen in het Maasland (Oost-Limburg) tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Schaumans, J. (2004) Oorlogsbelevenissen: De eerste meidagen 1940, Bruggenhoofd Veldwezelt, Dilbeek: eigen beheer.Belevenissen van Adjudant Schaumans van het 18de Linieregiment voor, tijdens en na de strijd om de brug van Veldwezelt op 10 en 11 mei 1940. 
Schuyten, C. (1945) Oorlogsdagboek: Antwerpsche nota's 1940-1944) Antwerpen: De Techniek.
Sfingopoulos, S. et al (2012) Een cruciaal slagveld? Mythen, propaganda en wilde verhalen in de streek Maastricht - Eben-Emael - Tongeren 1939-1940, Tongeren: Erfgoedcel Tongeren.Verfrissende analyse van de Duitse aanval op Oost-Limburg van uit het standpunt van de propaganda en de beeldvorming. 
Simon, E. (2013) Les pélotons d'éclaireurs régimentaires; ces "bonnes à tout faire" de l'infantérie belge en mai 1940, Arquennes: Mémogrames.Dit bijzonder lijvig boek vertelt het verhaal van de verkennerspelotons van de Belgische infanterie tijdens de Achttiendaagse Veldtocht. Aan de hand van de archieven van defensie, diverse publicaties en uniek fotomateriaal wordt de veldtocht van de verkenners eenheid na eenheid in detail vertelt. 
Snoeck, X. (1944) Les Chasseurs Ardennais au combat, Charleroi: Editions J. Dupuis et fils.Beknopt verhaal van de aftocht uit de Ardennen en de veldslagen aan de Dender en aan de Leie van de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 2de Divisie Ardeense Jagers. 
Spittael, G. (1977) Duel aan het Schipdonkkanaal, Eeklo: eigen beheer.Gedetailleerde studie van uit zowel Belgisch als Duits oogpunt van de gevechten aan het Afleidingkanaal van de Leie tijdens de laatste dagen van de veldtocht. 
Stassin, G. (jaartal onbekend) Cavalerie Motorisée, Brussel: Tank Museum.Chronologisch overzicht van de achttiendaagse veldtocht van de eenheden van de cavalerie, inclusief de wielrijders aangehecht aan de infanteriedivisies. 
Stiller, M. (1985) En mai 40 j'avais 20 ans, Editions Dricot.Marcel Stiller maakte de veldtocht mee bij het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers. 
Stockman, A. (1985) 1935-1985) Gent: Koninklijke verbroedering der oud-strijders 40/45 der 2Li, 22Li, 32Li en 52Li.Beknopte brochure uitgegeven ter gelegenheid van het gouden jubileum van de oud-strijdersvereniging van het 2e Linieregiment en zijn ontdubbelingseenheden. 
Strobbe, K., Serrien, P. & Boers, H. (2015) Van onze jongens geen nieuws. De dwaaltocht van 300.000 Belgische rekruten aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen: Manteau.
Taghon, P. (1986) Gent mei 1940, Gent: Historica.Analyse van de omstreden Belgische overgave in het centrum van Gent op 23 mei 1940. 
Taghon, P. (1989) Mei 1940. De achttienddaagse veldtoch in België, Tielt: Lannoo.Bekend fotoboek uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
Taghon, P. (2006) L'Aéronautique Militaire belge en mai-juin 1940, Avions Hors-Série, 18.Gedetailleerde geschiedenis van de diverse eenheden van de militaire luchtvaart. 
Thonus, J. (2008) Si le 20ème Régiment d’Artillerie m’était conté, Printhouse DéfenseRelaas van de veldtocht van het 20ste Regiment Artillerie (20A) vanaf de mobilisatie tot de terugkeer van het regiment uit Zuid-Frankrijk in augustus 1940
Tock, M. (1941) La Chaussée sans Gloire, Aarlen: Du Sorbier.Verhaal van een sergeant-verpleger van de 11de Infanteriedivisie. 
Tuyteleers, W. (2014) Het Belgische Cointet-element, Bertem: eigen beheer.
Van Brussel, L. (1974) 18 dagen blitzkrieg, Brussel: Frans Masereelfonds.Persoonlijk relaas van Soldaat Louis Van Brussel van het 14de Linieregiment. Van Brussel werd later communistisch verzetsman en leidde het Korps der Partizanen. 
Van Dal, J. (1970) Mijn vaderland is dood, Sint-Katelijne-Waver: eigen beheer.Jan Van Dal was een soldaat bij het 7de Linieregiment en werd kort na de Duitse inval krijgsgevangen gemaakt bij de aftocht van zijn regiment van het Albertkanaal.
Van Der Heyde, P. (1946) Sandbostel Kamp XB! Uit het leven van een Vlaamse krijgsgevangene., Antwerpen: P. Vink
Van Geet, W. (1985) De Rijkswacht tijdens de Bezetting, Kapellen: De Nederlandse Boekhandel.Oud Rijkswachter Willy Van Geet start dit boek met een kort overzicht van de rol van de Rijkswacht tijdens de achttiendaagse veldtocht. 
Van Heddegem, F. (1941) Oorlogsdagen: van Albertkanaal tot Schipdonsche Vaart, Ronse: Drukkerij Gobbeert.Dagboek van Sergeant Van Heddegem van het 22ste Linieregiment. 
Van Laer, J. (1945) Vuur over 't Land: naar het oorlogsdagboek van St. De Rijck, Brussel: Kajottersuitgaven.Roman-versie van het oorlogsdagboek van een soldaat bij het 1ste Regiment Karabiniers-Wielrijders, uitgegeven door de KAJ. 
Van Overstraeten, R. (1946) Albert I, Leopold III: Vingt ans de politique militaire belge., Brugge: Desclée de Brouwer.Dagboek van Generaal-majoor Van Overstraeten, vanaf zijn aanstelling als militair adviseur van Koning Albert I tot aan het eind van de Achttienddaagse Veldtocht. 
Van Overstraeten, R. (1960) Dans l'Etau, Parijs: Editions Plon.Persoonlijke visie op de achttiendaagse veldtocht geschreven door Generaal-majoor Van Overstraeten, militair adviseur van Leopold III. 
Van Raemdonck, J. (2000) Het Belgisch Marinekorps in 1939-1940, Erpe-Mere: De Krijger.
Van Ruycheveldt (2000) De Karabiniers-Wielrijders, Aarlen: Infanterieschool - 2 Cyclisten.
Vanbossele, J. (1986) Kortrijk tijdens de tweede wereldoorlog, Kortrijk: Groeninghe.Kroniek opgesteld naar het dagboek van dokter Robert Mattelaer. 
Vandenborre, R. (ed) (1989) 1ste Jagers te Paard te velde, Lepoldsburg: Eerste Jagers te Paard.Regimentsgeschiedenis van het 1ste Regiment Jagers te Paard. 
Vandenbroucke, J. (2018) La position fortifiée de Namur (P.F.N.) en mai 1940, Namur: eigen beheer.
Vandenbroucke, J. (2020) La Position Fortifiée de Namur (P.F.N.) en mai 1940.  Tome 2: du 10 au 24 mai et l'après-guerre., Namur: eigen beheer.
Vandersande, A. (1985) Mai 1940: les carabiniers au coeur du combat. Du Canal Albert a l'Oflag, Eigenbrakel: Editions J.M. Collet.Persoonlijk verhaal van Luitenant Andre Vandersande, compagniecommandant bij het 1ste Regiment Karabiniers. 
Vanderydt, Lobard en Dohet (1946) Démineurs, Luik: Patriae.Verhaal van de Belgische ontmijners tijdens en net na de 2de Wereldoorlog, beginnende met een relaas van het 8ste Bataljon Genie. 
Vandevelde, A. (1942) Un trait de 40: De Veldwezelt à Memel (Du Canal Albert au Stalag), Brussel: Editions GIG.
Vansevenant, G. (1951) Achttiendaagse dodendans, Brasschaat: Vaderlandse Kultuur.Dagboek van 1ste Wachtmeester Georges Vansevenant die als onderofficier-bevoorrader van het 3de Regiment Lansiers de veldtocht meemaakte. 
Vanwelkenhuysen, J. (1982) Les avertissements qui venaient de Berlin 9 Octobre 1939 - 10 mai 1940., Gembloers: Duculot.Studie van de diverse alarmmeldingen die via diplomatieke kanalen opgevangen werden te Berlijn tijdens de tweede helft van de mobilisatieperiode. 
Vanwelkenhuysen, J. en Dumont J. (1983) 1940 Le grand exode, Brussel: RTBF Editions.De bekende historicus Jean Vanwelkenhuysen vertelt in dit boek het verhaal van de enorme massa aan militaire en civiele vluchtelingen tijdens de achttiendaagse veldtocht. 
Vanwelkenhuyzen, J. (1979) Neutralité armée. La politique militaire belge pendant la drole de guerre, Brussel: La Renaissance du Livre.Analyse van de militaire beleidspolitiek tussen september 1939 en mei 1940. 
Verbroedering Genie van Antwerpen (1989) 11de Geniebataljon, Antwerpen: Verboedering Genie van Antwerpen.Brochure uitgegeven naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van het 11de Geniebataljon. Dit bataljon nam de tradities over van het Bataljon Pontonniers. 
Verleyen, M. & De Meyer M. (2010) Mei 1940: België op de vlucht, Antwerpen: Manteau.
Vernier, F. (2007) Les fortifications belges au 10 mai 1940: la défense du canal Albert et des canaux extérieurs, Erpe: De Krijger.Dit boek start met een beknopte beschrijving van het tot stand komen van de Belgische verdedigingslinies langsheen de kanalen in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik en bevat vervolgens een inventaris van alle gebouwde bunkers. 
Vernier, F. (2015) Les chars Renault ACG-1 de la cavalerie belge mai 1940., Verviers: Editions du Patrimoine Militaire
Vernier, F. (2017) 1929-1940 Les forts de Namur. Tome 1, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire
Vernier, F. (2019) Le VCL T13B - Un nouveau type de vehicule au service des Chasseurs Ardennais. Tome 1, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire
Vernier, F. (2019) Namur, ses bunkers et ses P.C. Tome 1: la position fortifiee de namur sud, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire
Vernier, F. (2022) Le mur de l'atlantique belge en mai 1940: la defense de la Base Maritime., Verviers: Editions du Patrimoine MilitaireDit boek beschrijft de creatie en organisatie van de Belgische kustartillerie.
Verwilghen, C. (1972) La mobilisation et la guerre de 1940. Les troupes de renfort et d'instruction de l'armée belge. Le 52e régiment de ligne.Verslag van de veldtocht van het 52ste Linieregiment. 
Viatour, M. (2014) Seul entre Meuse et Ourthe: Le fort de Boncelles - 2) Luik: Les éditions de la province de Liège.
Vliegen, R. (1988) Fort Eben-Emael, Kanne: eigen beheer.René Vliegen was een van de sleutelfiguren bij de toeristische ontsluiting van het fort van Eben-Emael in de jaren '80 en schreef deze beknopte gids tot de vesting. 
Vucht, R. (1992) Bij den troep 1938-1940, Leuven: Leuvens Historisch Genootschap.Belevenissen van René Vucht, milicien bij het 7de Linieregiment. 
Wesmael, C. (jaartal onbekend) Ma camionnette et moi. Souvenirs de guerre d'un garde-frontière, 1940.Persoonlijke getuigenis van een vrachtwagenbestuurder bij de 2Cie van het 1ste Regiment Grenswielrijders. 
Wijants, R. (1982) Geschiedenis van het tweede regiment veldartillerie van 1830 tot heden, Luedenscheid: Belgische Strijdkrachten.Regimentsgeschiedenis van het 2de Regiment Artillerie. 

Academische Papers

Referentie
Anrys, H. (1985) Le Corps de Marine au Feu, Neptunus: april 1985, pp. 27-34.
Bikar, A. (1970) Les documents saisis par les Belges à Mechelen-sur-Meuse le 10 janvier 1940, Revue Internationale d'Histoire Militaire, vol. XIX, pp.893-948.
Bikar, A. (1973) Mai 1940: Kuechelscheid, un poste de gendarmerie, Revue de la Gendarmerie, 1973(2), pp. 17-28.
Bikar, A. (1976) 12 mai 1940 : un détachement de la 269e division d'infanterie allemande occupe la Citadelle de Liège. Revue belge d'Histoire militaire, vol. XXI-5 pp. 504-544, vol. XXI-6 pp. 640-673, vol. XXI-7 pp.759-801.
Bikar, A. (1977) Mai 1940 dans la position fortifiée de Liège. 10 mai 1940 : la 253e division d'infanterie allemande venant d'Aix-la-Chapelle entre dans le sous-secteur du 1er Régiment Cycliste Frontière belge et s'arrête devant les forts d'Aubin Neufchâteau et de Battice, Revue belge d'h.istoire Militaire, XXII-2, pp. 181-201 en XXII-3, pp. 260-284.
Bikar, A. (1978) Mai 1940 dans la position fortifiée de Liège : le Commandant Oscar d'Ardenne et ses braves ou l'héroïque défense du fort d'Aubin-Neufchâteau (10 au 21 mai 1940). Revue belge d'histoire militaire, vol. VI/1978, pp. 509-537; vol. IX/1978, pp. 601-619; vol. XII/1978, pp. 695-722.
Bikar, A. (1982) Histoire de l'artillerie lourde sur voie ferrée de l'armée belge (1916 - 1940). Revue belge d'histoire militaire, vol. III/1982, pp. 505-528; VI/1982, pp. 591-612; IX/1982, pp. 682-.
Bikar, A. (1986) Le 10 mai 1940 dans la région de Saint-Vith, entre la frontière allemande et les positions du 3e Régiment de Chasseurs Ardennais. Revue belge d'histoire militaire, vol. IX/1986, pp. 511-540; vol. XII/1986, pp. 589-624.
Bikar, A. (1993) Mai 1940: Une Unité peu connue de Chasseurs Ardennais: La Compagnie T13 de la PFN, Revue belge d'histoire militaire, vol. I/1993, pp. 25-45.
Bouckaert, A. (1994) Avec le 3e chasseurs en mai 1940, Mémoires de la société d'histoire de Mouscron et de la région , 16 (1994), pp.139-168.
Evrard, E. en Mathieu, J. (ed) (1996) Histoire de la médecine militaire dans les provinces belges du moyen-Age à 1971, Brussel.
Gillet, E. (1989) Histoire des sous-officiers et soldats belges prisonniers de guerre 1940-1945. Belgisch Tijdschrijft voor Militaire Geschiedenis, vol. XXVIII(3), pp.217-254.
Hautecler, G. (1958) De verkenningsgroepen met officieren van het 3de Regiment Ardeense Jagers in 1939-1940 (II), Het leger, De natie, 1958(6), pp. 9-18.
Hautecler, G. (1970) De Belgische Krijgsgevangenen 1940-1945, Mededelingen van het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, nr2, pp. 34-37
Hautecler, G. (1970) L'origine et nombre des prisoniers de guerre belge 1940-1945, Revue Internationale d'Histoire Militaire, vol. XIX, pp.949-961.
Maquet, V. (1989) Le service de santé belge à Berck, Revue belge d'histoire militaire, vol. III/1989, pp. 195-213.
Vanwelkenhuyzen, J. (1970) La défense des Ardennes 1939-1940, Revue Internationale d'Histoire Militaire, vol. XIX, pp.869-892.
Verbruggen, J,F,. (1971) Le Grand Quartier Général Belge et la Bataille de la Lys (15-28 mai 1940), Revue du Nord, vol. 290, pp.239-245
Verbruggen, J.F. (1966), Ronsele (24 et 25 mai 1940): le surprise allemande du 24 mai et la contre-attaque belge du 25 mai, Publications de l'Université Officielle du Congo Lumbumbashi, vol. XII.
Villate, R. (1953) L'entrée des Français en Belgique et en Hollande en mai 1940. Revue D'histoire De La Deuxième Guerre Mondiale, 3(10/11), pp.60-76.
Wanty, E. (1964) Improvisations de la liaison belgo-britannique du 10 au 18 mai 1940., Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale, vol. 54, pp.29-50.