Bataljon T13 2de Cavaleriedivisie

Type Bataljon Pantserwagens
Ontdubbeld van n.v.t.
Onderdeel van 2de Cavaleriedivisie
Bevelhebber Kapitein-Commandant Emile Salentiny
Standplaats Brussel
Samenstelling Compagnie T13 8ste Infanteriedivisie (Kapitein-Commandant Emile Salentiny)
  Compagnie T13 Versterkte Positie Namen (Luitenant Henrion)
  Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps (Kapitein R. Hullebroeck)

Tijdens de mobilisatie

Staf/Bn T13 2CD
Op 26 april 1940 besluit de legerleiding om de 2de Cavaleriedivisie (2CD), die heel wat van zijn eenheden tijdelijk heeft moeten afstaan aan andere formaties, te versterken met een nog op te richten bataljon pantserwagens onder de naam Bataljon T13 van de 2de Cavaleriedivisie (Bn T13 2CD). Het nieuw bataljon wordt samengesteld uit het te Brussel gestationeerde Eskadron Pantserwagens van het Cavaleriekorps, uit de Compagnie C47 op T13 van de 8ste Infanteriedivisie (Cie C47/T13 8Div) en uit de Compagnie C47 op T13 van de Versterkte Positie Namen (Cie C47/T13 VPN), dat sinds januari 1940 in onze hoofdstad is. Deze laatste compagnie wordt bemand door militairen van de Ardeense Jagers. Het nieuwe bataljon beschikt over vierentwintig T13 pantserwagens en acht ACG-1 tanks.

Eén van de tanks van het Eskadron Pantserwagen van het Cavaleriekorps.

Staf/Bn T13 2CD
De staf van het Bn T13 2CD ontvangt rond middernacht het alarm van de staf van de 2CD. Zij krijgen ook het bevel zich klaar te maken om de 10de mei bij eerste klaarte vooraf verkende alarmkantonnementen in te nemen in de buitenwijken van Brussel. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moeten de compagnies en het eskadron zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. Volgende alarmkantonnementen worden ingenomen:

  • De Compagnie T13 van de 8ste Infanteriedivisie neemt een alarmkantonnement in aan de Sleeckxlaan 43 te Schaarbeek waar ze intrekken in een koekjesfabriek,
  • Het Eskadron Pantserwagens van het Cavaleriekorps vertrekt naar zijn alarmkatonnement in het depot van de Brasserie et Laiterie de Haacht aan de Waelhemstraat 77 te Schaarbeek..
  • De Compagnie T13 van de Versterkte Positie Namen heeft zijn onderkomen aan de Leuvensesteenweg 71 te Sint-Stevens-Woluwe (TBC).

Het GHK heeft naar aanleiding van de Duitse luchtlandingen nabij het Nederlandse regeringscentrum  in Den Haag [1], de beslissing genomen om de vliegvelden rond de hoofdstad van de nodige bewaking te voorzien. In eerste instantie wordt het 31ste Regiment Artillerie (31A) aangeduid om de vliegvelden van Evere en Zaventem onder schot te houden in geval van een massale luchtlandingsoperatie op één van de vliegvelden. Tegen de avond staan negen van de tien instructiebatterijen van 31A klaar om indien nodig het vuur te openen op de Brusselse vliegvelden. Na hun opstelling komen de batterijen van 31A onder bevel te staan van de 1ste Militaire Circonscriptie (1MilCir) onder leiding van Luitenant-Generaal Van Strydonck de Burkel. Ook het 4de Regiment Jagers te Voet (4J) levert twee bataljons (III/4J en IV/4J) voor de bewaking van het vliegveld van Evere, het koninklijk paleis en de installaties van het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep (NIR) aan het Flageyplein te Elsene. Als laatste wordt het Bn T13 2CD eveneens aangeduid voor deze opdracht en bevindt zich op meerdere afwachtingsstellingen te Schaarbeek. De tanks en de T13 houden zich klaar om tussenbeide te komen bij een eventuele luchtlanding op Brussel en worden ingezet voor het uitvoeren van anti-parachutistenpatrouilles in en om de hoofdstad. Het bataljon ontvangt vanaf nu zijn orders van het 1MilCir dat zijn intrek heeft genomen in de gebouwen van het Provinciecommando Brabant in de Kernstraat te Brussel.

Staf/Bn T13 2CD
Het Groot Hoofdkwartier wordt steeds nerveuzer over de vermeende parachutistendreiging. Een half dozijn Instructie Bataljons van zes verschillende infanterieregimenten van het 1ste en het 2de Versterkings- en Opleidingscentrum zullen in de rand van de hoofdstad ontplooid worden ter versterking van het 31A, 4J en Bn T13 2CD. Omstreeks 16u00 ontvangt de staf van de 10de Infanteriedivisie (10Div) een verzoek om een infanteriebataljon naar het militaire vliegveld van Evere te sturen om er de bewaking van de installaties over te nemen van de bataljons van het 4J. Het IIde Bataljon van het 3de Regiment Jagers te Voet (II/3J) wordt aanduid voor de opdracht en vertrekt om 18u45 uit Leuven. Bij aankomst wordt het II/3J onder het bevel geplaatst van de 1ste Militaire Circonscriptie.

Staf/Bn T13 2CD
De 12de mei worden de verschillende Bataljons Instructie opgesteld rond Brussel waarbij steunpunten worden ingericht om de toegangen tot de Brusselse agglomeratie te ontzeggen aan parachutisten in de eventualiteit van een Duitse luchtlandingsoperatie in de buurt van onze hoofdstad. De Brusselse agglomeratie wordt in zes sectoren verdeeld die bezet worden door, vanaf Laken in het noorden en in wijzerzin, I/58Li, I/54Li, I/55Li, I/56Li, I/53Li en I/52Li.

Staf/Bn T13 2CD
De hoofdstad wordt nog steeds verdedigd door het II/3J, het I/58Li, I/54Li, I/55Li, I/56Li, I/53Li en I/52Li, het 31A en het Bn T13 2CD. De ondereenheden van het Bn T13 2DC worden ingezet voor patrouilles en als mobiele reserve ingeval er zich ergens een incident voordoet.

Staf/Bn T13 2CD
Het Groot Hoofdkwartier beslist om Brussel niet langer militair te verdedigen. De 1ste Militaire Circonscriptie en het Ministerie van Landsverdediging starten met het ontruimen van hun hoofdkwartier in Brussel. De hoofdstad zal worden opgegeven en als open stad aan de vijand overgelaten in de hoop dat deze laatste de hoofdstad ongeschonden zal laten. De Bataljons Instructie blijven voorlopig nog ter plekke, ze worden belast met allerlei bewakingsopdrachten en met het uitvoeren van anti-parachutistenpatrouilles. Intussen worden de Brusselse vliegvelden door de Belgische genie ondermijnd waardoor een vijandelijke luchtlandingsoperatie op de vliegvelden onwaarschijnlijk wordt.

Staf Bn T13 2CD
Luitenant-Generaal baron van Strydonck de Burkel, commandant van de 1ste Militaire Circonscriptie, deelt om 15u20 mee dat de verdedigingsopdracht van Brussel afgelopen is en dat de hoofdstad ontruimd zal worden.

Cie C47 op T13 VPN/Bn T13 2CD
De Cie van Lt Henrion krijgt om 06u55 van het GHK het bevel om zich naar Antwerpen te begeven en er onder bevel te komen van het V/CA. Een RV wordt vastgelegd om 12u00 bij de kerk van Berchem. De verplaatsing wordt echter uitgesteld omdat de 1ste Militaire Circonsciptie de bevelen voor de verplaatsing pas om 22u00 meedeelt. Tijdens de verplaatsing naar Antwerpen ontvangt Lt Henrion rond 24u00 een tegenbevel om zich ter beschikking te stellen van het IV/CA te Mortsel. Lt Henrion kan slechts de helft van zijn Cie verwittigen van de nieuwe orders. Hijzelf en een detachement van zes voertuigen meldt zich aan bij het IV/CA, de zes andere voertuigen rijden door tot het RV bij het V/CA en worden daar ingezet bij de 13Div.

Staf/Bn T13 2CD
Op 16 mei houdt het bataljon de facto op te bestaan wanneer bij de voorbereiding van de terugtocht van het veldleger van de K.W. Stelling de eenheden afzonderlijk ingezet worden. Het Eskadron Pantserwagens bijvoorbeeld wordt dan naar het Kanaal van Willebroek gezonden om het 1ste Licht Regiment te vervoegen.

Slachtoffers

Zie eenheden.

Bibliografie en Bronnen

  1. Achtergrond informatie bij de slag om Den Haag [On Line beschikbaar]: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_Den_Haag [Laatst geraadpleegd 8 januari 2024].
  2. Stassin, G., jaartal onbekend, Cavalerie Motorisée, Brussel: Tank Museum.