53ste Linieregiment

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 53ste Linieregiment | 53ème Régiment de Ligne | 53Li
Type Versterkings- en Opleidingsregiment  
Ontdubbeld van 3de Linieregiment  
Onderdeel van 1ste Versterkings- en Opleidingscentrum  
Bevelhebber Kolonel A. Coucke  
Ajudant-Majoor Kapitein-commandant T. Van Damme  
Standplaats Gent  
Samenstelling I Bataljon Instructie
(Kapitein-commandant C. Neyt)
1ste Compagnie Fuseliers (Lt A. Dewulf)
2de Compagnie Fuseliers (Lt M. Delanghe)
3de Compagnie Fuseliers (Lt D. Decorte)
4de Compagnie Mitrailleurs (Kapt C. Boland)
  II Bataljon Versterking
(Kapitein-commandant A. Farasyn)
5de Compagnie Fuseliers (Lt F. Delvaux)
6de Compagnie Fuseliers (Cdt L. Bruyr)
7de Compagnie Fuseliers (Lt. C Baude)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Cdt P. Meuleman)
9de Compagnie Klein Geschut (Lt H. D’hoop)
  Compagnie Diensten (Luitenant L. Meyus)  

Tijdens de mobilisatie

Staf/53Li
In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde regimenten, die zich zoals het 3Li al op hun gevechtsstellingen bevonden, werd de laatst opgeroepen lichting dienstplichtigen samengebracht in Versterkings- en Opleidingscentra (VOC’s). Het 53Li wordt opgericht in maart 1940 en mobiliseert in de Leopoldkazerne (TBC) te Gent als één van de drie Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 1VOC. De eerste miliciens van de klas 40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegden de Bataljons Instructie van hun respectievelijke Versterkings- en Opleidingsregimenten in maart. Het 53Li staat in voor de opvang en opleiding van niet-getrainde rekruten en van mobilisatie vrijgestelde reservisten van het 3Li en zijn ontdubbelingsregimenten 23Li en 33Li. Net zoals de andere infanterieregimenten van het 1VOC beschikt het 53Li op 09 mei over een Staf, een Bataljon Instructie met de rekruten van de klas 40 en een Compagnie Diensten. Het kaderpersoneel is een samenraapsel van oudere beroeps- en dienstplichtige officieren en onderofficieren van de actieve regimenten.

I/53Li
Het Iste Bataljon Instructie (I/53Li) werd geactiveerd bij oprichting van het regiment en ontvangt vanaf maart 1940 de nieuwe rekruten van de klas ’40. Deze rekruten zullen bij het 53Li hun basisopleiding ontvangen en dienen vervolgens doorgestuurd te worden naar het 3Li, 23Li en 33Li als versterkingen.

II/53Li
Het IIde Bataljon Versterking (II/53Li) dat moest instaan voor de opvang van oudere reservisten en vrijgestelden bestond enkel uit kader en zal pas aangevuld worden met manschappen na de afkondiging van algemene mobilisatie. In afwachting van de algemene mobilisatie wordt het IIde Bataljon Versterking op non-actief geplaatst.

Staf/53Li
Het 53Li wordt aangevoerd door Kolonel Coucke, een 58-jarige officier die tot voor de mobilisatie korpscommandant van het 2de Regiment Cyclisten was. Rond 01u00 kreeg het 53Li het bevel zich klaar te maken om de 10de mei bij eerste klaarte vooraf verkende alarmkantonnementen in te nemen in de Gentse agglomeratie. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moeten de Versterkings- en Opleidingsregimenten van het 1VOC zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. De manschappen worden uit hun bed gelicht vertrekken naar de Gentse binnenstad waar ze alarmkantonnementen innemen. De Staf/53Li wordt in zijn commandopost om 06u00 verwittigd van de afkondiging van de algemene mobilisatie naar aanleiding van de Duitse inval. Door de afkondiging van de algemene mobilisatie worden de oudere reservisten en vrijgestelden opgeroepen om het Bataljon Versterking te vervoegen. Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens waren geroepen. Eveneens om 06u00 wordt het bevel gegeven om, zoals voorzien in het mobilisatieplan, uit te wijken naar de oorlogskantonnenmenten die zich in diverse kleinere dorpen en steden van Oost- en West-Vlaanderen bevinden. Het mobilisatieplan voorzag dat elke eenheid van het 1VOC bij een vijandelijke inval zou uitwijken naar een oorlogskantonnement, ver verwijderd van de vijandelijkheden, om de opleiding in relatieve rust te kunnen voortzetten. De voorziene oorlogskantonnementen voor het 53Li zijn Lochristi en Oostakker ten noordoosten van Gent. Gedurende de rest van de dag maakt het regiment zich dan ook klaar voor de verplaatsing naar zijn oorlogskantonnementen in Oost-Vlaanderen.

I/53Li
Het volledige Bataljon Instructie verlaat de zijn vredesvoet kazerne en begeeft zich bij dageraad naar zijn alarmkantonnement. De Compagnies van I/53Li worden op verschillende locaties in de stad Gent ondergebracht.

II/52Li
Terwijl het Iste Bataljon Instructie en de regimentsstaf vertrekken naar hun alarmkantonnement, wordt het IIde Bataljon Versterking geactiveerd. Dit bataljon moet de oudste en de vrijgestelde reservisten van het 3Li opvangen en hun militaire vaardigheden opfrissingen. Terwijl de rest van het regiment zich reeds geïnstalleerd hebben in hun alarmkantonnementen te Gent, komen de eerste militairen bestemd voor het II/53Li in de Leopoldkazerne toe. Het II/53Li, onder bevel van Kapitein-commandant Farasyn, zal in de kazerne blijven tot de slagorde min of meer volledig is.

Staf/53Li
Het 53Li wordt verplaatst naar Lochristi en Oostakker waar het de komende dagen belast wordt met bewakingsopdrachten en met het uitvoeren van anti-parachutistenpatrouilles. De 11 mei omstreeks 22u00 neemt het Groot Hoofdkwartier (GHK) de beslissing dat vijf Bataljons Instructie hun vanuit oorlogskantonnementen in het Gentse zich naar Brussel moeten verplaatsen voor een contra-parachutisten opdracht. Opgeschrikt door de gebeurtenissen bij de 7Div aan het Albertkanaal slaat de paniek voor luchtlandingsoperaties overal in het land toe. Een haastige verdediging van de hoofdstad tegen mogelijke Duitse luchtlandingsoperaties wordt opgezet onder leiding van Luitenant-generaal ridder Van Strydonck de Burkel. In eerste instantie werden de verschillende Groepen van 31A, een Versterkings-en opleidingsregiment van de artillerie, rond de vliegvelden van de hoofdstad ontplooid. Vervolgens worden de Bataljons Instructie van 1VOC en 2VOC aangeduid voor deze opdracht.

I/53Li
Het I/53Li heeft zich op 11 mei te voet verplaatst naar zijn oorlogskantonnementen te Lochristi. Tijdens de nacht wordt het I/53Li samen met I/52Li, I/54Li, I/56Li en I/58Li vanuit Gent per spoor naar Brussel gebracht, I/55Li zal vanuit Antwerpen de hoofdstad vervoegen.

II/53Li
Eens compleet verlaat het II/52Li zijn kazerne in Gent en vertrekt te voet naar Oostakker waar het wordt gekantonneerd.

Staf/53Li en II/53/Li
De regimentsstaf en het IIde Bataljon Versterking blijven in Oostakker terwijl het Iste Bataljon Instructie naar Brussel werd gestuurd. Ze worden belast met allerlei bewakingsopdrachten en met het uitvoeren van contra-parachutistenpatrouilles.

Opstelling Bataljons Instructie van 1VOC en 2VOC rond de hoofdstad op 12 mei (projectie op Duitse stafkaart van 1941)

Opstelling Bataljons Instructie van 1VOC en 2VOC rond de hoofdstad op 12 mei (projectie op Duitse stafkaart van 1941)

I/53Li
Het I/53Li komt samen met de andere Bataljons Instructie, ’s morgens vroeg aan in het station Vorst-Zuid. De verschillende bataljons worden opgesteld rond Brussel waarbij steunpunten worden ingericht om de toegangen tot de Brusselse agglomeratie te ontzeggen aan parachutisten in de eventualiteit van een Duitse luchtlandingsoperatie in de buurt van onze hoofdstad. De Brusselse agglomeratie wordt in zes sectoren verdeeld die bezet worden door de zes aangeduide Bataljons Instructie. I/53Li krijgt een bewakingszone aan de zuidwestrand van de stad toegewezen en stelt zich op in de gemeentes Dilbeek, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. De eenheid komt er onder het bevel te staan van de 1ste Militaire Circonscriptie (1MilCir). Er worden steunpunten ingericht en alweer patrouilles gelopen tegen mogelijke vijandelijke parachutisten.

Staf/53Li
Door de snelle opmars van de Duitsers was het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding van de nieuwe rekruten enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Alle eenheden van de VOC’s die niet ingezet werden voor de beveiliging van Brussel ontvangen de 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel van de Generale Staf van de Versterkings- en Opleidingstroepen (oftewel Etat-major des Troupes de Renforts et d’Instruction – EM/TRI) om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste wereldoorlog gebeurde. Voor het 53Li, dat zijn Bataljon Instructie naar Brussel had gestuurd, gingen de orders om onmiddellijk naar Frankrijk te vertrekken echter niet door, eerst moest de opdracht voor de beveiliging van Brussel tot een goed einde gebracht te worden. De staf van het regiment en het IIde Bataljon Versterking bevinden zich te Oostakker. Het Iste Bataljon Instructie blijft te Brussel.

Staf/53Li en II/53/Li
De regimentsstaf en het IIde Bataljon Versterking blijven in Oostakker terwijl het Iste Bataljon Instructie zich nog steeds te Brussel bevindt.

I/53Li
Te Brussel starten de 1MilCir en het Ministerie van Landsverdediging met het ontruimen van hun hoofdkwartier. De hoofdstad zal worden opgegeven en aan de vijand overgelaten. I/53Li blijft voorlopig nog ter plekke, ze worden belast met allerlei bewakingsopdrachten en met het uitvoeren van anti-parachutistenpatrouilles. Intussen worden de Brusselse vliegvelden door de Belgische genie ondermijnd waardoor een vijandelijke luchtlandingsoperatie op de vliegvelden onwaarschijnlijk wordt.

Staf/53Li
De regimentsstaf werkt aan de nodige richtlijnen om de verhuis naar Frankrijk mogelijk te maken. De verplaatsing naar Frankrijk is door het EM/TRI echter totaal niet voorbereid. Er is geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er zijn geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er is slechts proviand voor twee dagen en er bestaat geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moet de commandant van het 1VOC zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het Franse 7de Leger van generaal Giraud naar Zeeland hadden gebracht.

I/53Li
Het Iste Bataljon Instructie is nog steeds te Brussel waar de bewakingsopdracht die dag wordt afgeblazen door de 1MilCir. Het bataljon ontvangt om 19u45 het bevel tot de aftocht uit de hoofdstad.

Staf/53Li en II/53Li
De regimentsstaf en het IIde Bataljon Versterking verlaten Oostakker per trein en starten hun odyssee richting Frankrijk.

I/53Li
Om 12u30 deelt de 1MilCir mee dat de in ons land overgebleven bataljons van het 1ste en het 2de Versterkings- en Opleidingscentrum zo snel mogelijk per trein naar Duinkerke moeten worden gebracht. De bataljons moeten zelf hun transport organiseren vanuit het dichtstbijzijnde station en moeten levensmiddelen voor minimum twee dagen meenemen. Het I/53Li treft de nodige schikkingen en verlaat Brussel per trein vanuit het station van Vorst-Zuid richting Bergen. Het treinstel komt echter tijdens de nacht vast te zitten te ’s Gravenbrakel door een ongeval met een voorop rijdende trein.

Staf/53Li en II/53Li
De trein met aan boord de Staf en het IIde Bataljon Versterking heeft na één dag reizen slechts de afstand Oostakker – Gent afgelegd.

I/53Li
Na enig wachten besluit men de trein van het Iste Bataljon Instructie achteruit te laten rijden in de hoop zo een vrij spoor te kunnen bereiken. Nabij de overweg van Hennuyères wordt het konvooi echter opnieuw geblokkeerd door drie treinen die eveneens uit de richting van Brussel aangekomen zijn. Het treinverkeer zit helemaal vast en tot overmaat van ramp bevinden de mannen van I/53Li zich in de buurt van een Franse artilleriebatterij die onder Duits tegenbatterijvuur valt. Talrijke granaatinslagen teisteren de omgeving van de overweg.

De bataljonscommandant, Kapitein-commandant Neyt, laat de trein ontruimen om manschappen en materiaal in veiligheid te kunnen stellen. Het bataljon heeft echter een gebrek aan transportmiddelen en kan zijn zwaar materieel wel uitladen, maar niet verder vervoeren. Luitenant Delanghe wordt per fiets naar Bergen doorgestuurd om er een aantal vrachtwagens op te eisen. Cdt Neyt laat zijn eenheid intussen afmarcheren en trekt eveneens naar Bergen. De stad ligt zo’n 30Km verderop en er staat de manschappen een stevige mars te wachten. Bergen is op dat ogenblik reeds ontruimd door de militaire en burgerlijke overheden en Luitenant Delanghe moet van een kale reis terugkeren. Delanghe vindt zijn bataljon terug op 12Km van Bergen. Het bataljon marcheert nu langs de spoorlijn naar Bergen en ontdekt een trein die maar half vol geladen is met vluchtelingen. Cdt Neyt kan de treinbegeleider ervan overtuigen zijn manschappen mee te nemen en het I/53Li spoort zo naar Bergen. Het bataljon komt in Bergen aan rondom 10u30. Over het verdere verloop van de verplaatsing van I/53Li zijn weinig feiten bekend maar het Iste Bataljon Instructie bereikt Noyelle-sur-Mer op 20 mei.

Staf/53Li en II/53Li
De staf en het versterkingsbataljon rijden van Gent via Diksmuide en Veurne.

II/53Li
Het bataljon overschrijdt de Franse grens en de trein zet koers naar Duinkerke.

Spoorbundel van het station Saint-Léonard ten zuiden van Boulogne.

Staf/53Li
In de nacht van 20 op 21 mei bereiken de Duitsers Noyelle-sur-Mer aan de monding van de Somme. Hierdoor raken heel wat Belgische eenheden waaronder de Staf en II/53Li ingesloten door de Duitsers. Door vertragingen onderweg naar het zuiden van Frankrijk wordt uiteindelijk hun terugtocht afgesneden. In het rangeerstation van Saint-Léonard, vlakbij Outreau één van de zuidelijke buitenwijken van Boulogne-sur-Mer, zijn 11 treinen met Belgische militairen vastgelopen. Het betreft drie regimentsstaven (53Li, 62Li en 63Li), drie Bataljons Instructie (II/62, I/63Li en I/11Ch), drie Bataljons Versterking (II/53Li, II/63Li en III/7ChA) en twee onafhankelijke Compagnies (SchoolCie/3VOC en Cie C47/3VOC).

II/53Li
De manschappen van het IIde Bataljon Versterking komen vast te zitten te in het rangeerstation van Saint-Léonard ten zuiden van Boulogne. Het spoor naar Abbeville is onderbroken nu de Duitse pantsers nabij deze stad doorgestoten zijn tot de Atlantische kust.

I/53Li
Na drie dagen vastgezeten te hebben op het Noord-Franse spoornetwerk is de trein met de burgervluchtelingen en I/53Li er nog niet in geslaagd Abbeville te bereiken. Abbeville is een spoorwegenknooppunt waar de Somme per spoor kan worden overgestoken. De trein komt vast te zitten in Noyelle-sur-Mer als eerste van nog vier andere Belgische treinstellen, waaronder één treinstel met een detachement van het 5de Regiment Cyclisten (5Cy). De Fransen houden de Belgische treinen tegen onder het voorwendsel dat de sporen door bombardementen vernield zijn. Terwijl de Belgische treinen tegengehouden worden, rijden twee stellen met Frans geniematerieel voorbij in de richting van Abbeville. Dit zet Cdt Garnir, de treincommandant van het 5Cy, er toe aan een verkenning per moto uit te voeren langs het spoor. Hij vergewist er zich van dat de sporen nog intact zijn, waarop de Belgische treinen de toelating krijgen om verder te rijden richting Abbeville. Het treinstel met de burgervluchtelingen en het I/53Li vertrekt op kop en slaagt er nog in als laatste treinstel het station van Abbeville te passeren vooraleer de Duitsers om 19u00 het station innemen. Uiteindelijk kan het I/53Li zijn reis naar het zuiden van Frankrijk verderzetten en ontscheept in het Franse departement Aveyron nabij Montpaon, een 100 tal kilometer ten noorden van Béziers.

Staf/53Li
Op 21 mei bevindt het XIX PzKorps van de Duitse generaal Guderian zich op 80 kilometer van Boulogne. Hij geeft de 1PzDiv het bevel op te rukken naar Calais, de 2PzDiv moet de stad Boulogne innemen. In Boulogne bevinden zich op dat ogenblik twee bataljons van het 65(FRA) Infanterieregiment en twee bataljons van het 48(FRA) Infanterieregiment, allen onder bevel van de Franse Brigade-generaal Lanquetot. Ook de 20(UK)Guards Brigade, met ongeveer 4.500 man onder bevel van de Britse generaal Foxpitt, zijn in de stad aangekomen om naar Engeland overgezet te worden. Daarbovenop het equivalent van een Belgisch VOC, alles samen een 8.000-tal manschappen waarvan een groot aantal niet bewapend. Kolonel Coucke, regimentscommandant van het 53Li neemt de leiding van Belgische militairen die in Outreau gestrand zijn. Hij neemt contact op met de Franse plaatscommandant van Boulogne en verneemt dat de doorgang naar het Zuiden definitief geblokkeerd is. De Belgische militairen worden verzocht het station te ontruimen en kantonnementen in te nemen in de wijk Outreau.

II/53Li
Kapitein-commandant Farasyn laat de manschappen uitstijgen en vertrekt te voet naar Outreau net ten zuiden van Boulogne waar ze kantonneren.

Het station van Pont-de-Brique in de wijk Saint-Léonard van Boulogne.

Staf/53Li
In de namiddag krijgt Kolonel Coucke van de Franse plaatscommandant de opdracht om met de beschikbare Belgische bataljons defensieve stellingen in te nemen ten zuiden van de Liane langs de spoorweg tussen het station van Saint-Léonard en het station Pont-de-Briques in Saint-Etienne-au-Mont. Enkel de eenheden die beschikken over wapens worden in lijn opgesteld, de anderen blijven in hun kantonnementen in Outreau. Het II/53Li wordt opgesteld ten zuiden van het station van Saint-Léonard, de stelling wordt vervolgens verlengd door II/62Li, I/63Li en I/11Ch. Rechts van de Belgen bevinden zich de Irish Guards die Outreau verdedigen en stelling nemen van het station van Saint-Léonard tot aan de zee. Nog voor de stelling volledig klaar is bereikt in de avond de voorhoede van de 4PzDiv Pont-de-Brique.

II/53Li
Het IIde Versterkingsbataljon dat uitgerust is met bewapening krijgt bevel stelling te nemen in een bosje ten zuiden van het station van Saint-Léonard. Rechts van II/53Li bevinden zich de Irish Guards van de 20(UK)Brigade, links van II/53Li staat het II/62Li van het 3VOC opgesteld. De stellingname in onbekend terrein zonder kaarten verloopt moeizaam en vergt veel tijd.

Staf/53Li
De rest van de dag kan de stelling bezet door II/53Li goed stand houden en dankzij de tijd die gewonnen wordt slaagt het merendeel van de 20(UK)Brigade in te schepen aan boord van enkele destroyers die de Britten in de haven van Boulogne komen ophalen. Wanneer Kolonel Coucke zich realiseert dat Boulogne omsingeld is geeft hij om 23u00 bevel de stelling te ontruimen en terug te plooien op Boulogne. Hij trekt de stad in en probeert binnen te geraken in het ommuurde stadsdeel en de citadel. De Fransen die de stad verdedigen laten de Belgen niet in de stad waarop Kolonel Coucke beslist de stad te verlaten richting België.

II/53Li
Het bataljon van Cdt Farasyn brengt de nacht door op de stelling en wordt pas aangevallen bij dageraad. De vijandelijke infanterie rukt op met artilleriesteun en om 07u00 worden de eerste twee pelotons van II/53Li gevangen genomen. II/53Li verlaat de stelling op bevel om 23u00, omtrekt het station van Outreau en ontsnapt via de de spoorwegtunnel van Outreau richting Boulogne. Hij kan Boulogne bereiken en probeert in samenspraak met de aanwezige Fransen stelling in te nemen in de citadel van de stad. Wanneer dit niet lukt gaat hij verder richting Calais in een poging naar België terug te keren. Ondermeer Onderluitenant Reservist Meheus en Sdt Willemkens komen om bij deze verplaatsing. Luitenant Capelle raakt gewond. Ook de Irisch Guards worden opgerold in Outreau, de weg naar het centrum ligt nu open voor de Duitse aanvallers.

Staf/53Li
De Belgische eenheden raken verspreid in de noordelijke buitenwijken van de stad en worden sporadisch bestookt door de Duitse artillerie en de Luftwaffe. De binnenstad wordt gedurende de ganse dag belegerd en de 25ste mei om 08u30 geeft de Franse generaal Lanquetot zich over.

Gare Maritime Boulogne

Welsh Guards in de Gare Maritime van Boulogne wachtend op hun evacuatie naar Engeland.

Staf/53Li
Pas na de verovering van de citadel concentreren de Duitsers zich op de troepen die overal verspreid zitten in de buitenwijken en de zeehaven. Eén na één worden de Belgische detachementen opgerold. Tot slot kan gezegd worden dat de jonge Belgische rekruten amper opgeleid, onvoldoende bewapend en praktisch zonder munitie nog lang hebben standgehouden, echter niet zonder verliezen. Bij de verdediging van Boulogne sneuvelen 76 Belgen bij de vier regimenten die werden opgesteld. De 3Cie van de Welsh Guards, die niet verwittigd werd van de komst van de Britse destroyers, verdedigde de Gare Maritime in het midden van de haven van Boulogne tot laat in de dag op 25 mei en is de laatste geallieerde eenheid die de wapens neerlegt.

II/53Li
Het tweede bataljon wordt ten noorden van Boulogne ontwapend en gevangen genomen.

II/53Li
De krijgsgevangenen worden door de vijand afgevoerd naar Devres. Een week later zijn de manschappen reeds geïnterneerd in Duitse krijgsgevangenkampen.

I/53Li
Na de tocht doorheen Frankrijk installeert het Iste Bataljon Instructie zich te Montpaon. In de buurt bevindt zich het I/54Li dat een onderkomen heeft gevonden in Cornus, een buurgemeente van Montpaon. De rest van het 1VOC bevindt zich in Clermont-l’Hérault in de buurt van Montpellier op een behoorlijke afstand van I/53Li en I/54Li.

Station van Montpaon.

Station van Montpaon.

I/53Li
Het Belgische leger capituleert in Vlaanderen. De Belgische regering in ballingschap in Frankrijk beslist dat de Belgische eenheden, die zich niet in de zone van ons veldleger in Vlaanderen bevonden op 28 mei, buiten het capitulatieakkoord blijven. Ze zullen onder bevel van de Minister van Landsverdediging, Luitenant-generaal Denis, de strijd voortzetten aan de zijde van de geallieerden.

I/53Li
Het Groot Hoofdkwartier heeft de aan het Albertkanaal teruggeslagen 7de Infanteriedivisie, na heel wat omwegen, naar de Bretoense zuidkust geëvacueerd om er opnieuw samengesteld te worden tot een volwaardige gevechtsformatie. Deze divisie heeft zware verliezen geleden en is dringend aan versterking toe. De Versterkings-en Opleidingscentra in het zuiden van Frankrijk ontvangen het bevel om zo’n 140 officieren en 4.500 manschappen aan te duiden om de rangen van de 7Div opnieuw aan te vullen. Deze manschappen moeten in eerste instantie worden gezocht onder de naar Frankrijk gevluchte van hun eenheid geïsoleerde militairen en onder de ervaren reservisten. De detachementen moeten vervolgens aangevuld worden met miliciens van de klas 40. Ook het I/53Li wordt aangeduid voor deze opdracht en levert 10 officieren en 800 manschappen bestemd voor het 2e Regiment Karabiniers (2C).

I/53Li
Tijdens de vroege middag vertrekt het I/53Li samen met I/54Li vanuit het station van Montpaon naar Bretagne om er onze 7de Infanteriedivisie te gaan versterken.

5 juni 1940

I/53Li
Het detachement van het I/53Li komt aan in het station van Ploermel en wordt aangehecht bij het 2C om er het IVde Bataljon (IV/2C) opnieuw samen te stellen. Met de overgang van I/53Li naar 2C houdt het 53Li op te bestaan. Het vervolg van het verhaal van het I/53Li staat op de pagina van dit regiment vermeld.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
2/IDESCHUYMEREGustaaf, A.SdtMil07.02.1920Harelbeke04.06.1940Le Mans (F)
1/IMARISSAELRichard, O.Kpl07.12.1916Oostende24.05.1940Saint-Folquin (F)
8/IMEHEUSFernand, R.M.OLtRes30.07.1912Deinze23.05.1940Boulogne-sur-Mer (F)
2/IVANDENBUSSCHEJoseph, A.SdtMil12.04.1919Créteil (F)29.05.1940Westvleteren
4/IWILLEMKENSMaurice, ArthurSdtMil2930.06.1909Ramskapelle23.05.1940Boulogne-sur-Mer (F)

Bibliografie en Bronnen

  1. “L’armée belge de France en 1940”, door Jean Jamart Colonel BEM Hre, 1994, uitgeverij Schmitz, Bastogne.