7de Gemotoriseerd Regiment

Situatie op 10 mei 1940

Reglementaire benaming 7de Gemotoriseerd Regiment | 7ème Régiment Motorisé | 7Mo
Type Versterkings- en Opleidingsregiment
Ontdubbeld van n.v.t.  
Onderdeel van Versterkings- en Opleidingscentrum Lichte Troepen
Bevelhebber Luitenant-kolonel Rudolphe de Troyer
Standplaats Kazerne baron de Witte de Haelen, Etterbeek
Samenstelling I Groep Instructie Motorwielrijders
(Majoor Julien van Malcotte de Kessel)
1ste Eskadron Fuseliers (Cdt M. Genoidt)
2de Eskadron Fuseliers (Cdt Raoul Champagne)
3de Eskadron Klein Geschut (Lt Jules Roberti de Winghe)
  II Groep Instructie Motorwielrijders
(Kapitein-Commandant G. Masse)
4de Eskadron Fuseliers (Lt Pierre Hauman)
5de Eskadron Fuseliers (Cdt baron Guy de Lhonneux)
6de Eskadron Klein Geschut (Lt F. Lardot)
  III Groep Instructie Motorwielrijders
(Majoor O. Lints)
7de Eskadron Fuseliers (Cdt C. Depape)
8ste Eskadron Fuseliers (Cdt G. Martens)
9de Eskadron Klein Geschut (Kapt C. Delhaise)
  IV Groep Versterking Motorwielrijders
(Majoor prins Eugène de Ligne de Looz de Corswarem)
10de Eskadron Fuseliers (Cdt M. Sibille)
11de Eskadron Fuseliers (Kapt F. François)
12de Eskadron Klein Geschut (Cdt A. de Looz)
  V Groep Versterking Wielrijders
(Kapitein-Commandant Roméo Verhaegen)
13de Eskadron Fuseliers (Cdt R. Waterloos)
14de Eskadron Fuseliers (Cdt V. Gaulier)
15de Eskadron Mitrailleurs (Cdt L. Halloy)
  Eskadron Versterking- en Opleiding Pantserwagens (Cdt J. Stevenart)
  Schooleskadron (Cdt A. Noens)  
  Eskadron Diensten (Kapt Jean-Marie van den Elschen)  

Tijdens de mobilisatie

Staf/7Mo
In normale omstandigheden stonden de verschillende regimenten van het actieve leger zelf in voor de opleiding van hun nieuwe miliciens. Omdat dit moeilijk lag voor de reeds gemobiliseerde regimenten, die zich al op hun gevechtsstellingen bevonden, werd de laatst opgeroepen lichting dienstplichtigen samengebracht in Versterkings- en Opleidingscentra (VOC’s). De eerste miliciens van de klas 40 werden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegen in maart het 7de Gemotoriseerde Regiment (7Mo) dat op 1 februari 1940 te Etterbeek, samen met het 5de Regiment Cyclisten (5Cy), wordt opgericht als Versterkings- en Opleidingsregiment van het VOC LT. Het 7Mo, dat is gekazerneerd in de kazerne baron de Witte de Haelen, staat in voor de opvang en opleiding van niet-getrainde rekruten en van mobilisatie vrijgestelde reservisten van de verschillende regimenten Gidsen, Lansiers en Jagers te Paard. Het regiment beschikt op 09 mei over een Staf, drie groepen instructie met de rekruten van de klas 40, het Eskadron Versterking- en Opleiding Pantserwagens, een Schooleskadron en een Eskadron Diensten. Het Schooleskadron werd samengesteld uit de Schooleskadrons van de verschillende cavalerieregimenten en stond in voor de opleiding van kandidaat reserveofficieren en kandidaat reserveonderofficieren van de lichting ’40, nog aangevuld met de leerlingen van de cadettenschool van Saffraanberg wanneer deze bij de afkondiging van het algemeen alarm ontbonden zal worden.

Het kaderpersoneel is een samenraapsel van oudere beroeps- en dienstplichtige officieren en onderofficieren van de actieve regimenten. De drie groepen instructie van het 7Mo worden op 1 februari meteen opgericht. De rekruten van de klas 40 die op dat ogenblik in dienst zijn, worden uit hun reguliere regimenten gehaald en ondergebracht bij deze groepen. De twee groepen versterking die moesten instaan voor de opvang van oudere reservisten en vrijgestelden bestond enkel uit kader en zal pas aangevuld worden met manschappen na de afkondiging van algemene mobilisatie. In afwachting van de algemene mobilisatie worden de groepen versterking op non-actief geplaatst.

II/7Mo
De IIde Groep staat in voor de opleiding van de dienstplichtingen van het 1ste Lansiers en zijn ontdubbelingsregimenten. Gedurende de opleiding leren de rekruten motorrijden op een opleidingscircuit van ongeveer één kilometer lang dat was ingericht op het oefenplein voor de kazerne. Hiervoor beschikte de groep over een dertigtal motoren waaronder enkele met zijspan.

Esk V&O PzW/7Mo
Het Eskadron Versterking- en Opleiding PzW (Esk V&O PzW) groepeert de nieuwe miliciens voor het Eskadron Pantserwagens Cavaleriecorps (Esk PzW CC) en zal na de afkondiging van het algemeen alarm ook de versterkingen voor dit eskadron opvangen. Vreemd genoeg beschikt dit eskadron niet over pantserwagens aangezien er slechts 10 werden aangekocht en deze voertuigen allen zijn toegewezen aan het Esk PzW CC. Enige vorm van opleiding was toch mogelijke omdat het Esk PZW CC zich vanaf december 1939 in de nabijgelegen Rolinkazerne bevond.

Kazerne Luitenant-generaal baron de Witte de Haelen te Etterbeek.

Staf/7Mo
Het 7Mo ontvangt rond 01u00 het bevel zich klaar te maken om bij het aanbreken van de dag op 10 mei een vooraf verkend alarmkantonnement in te nemen in Watermaal-Bosvoorde en het Ter Kameren bos aan de rand van Brussel. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden door de Duitse luchtmacht en bijgevolg moeten de Versterkings- en Opleidingsregimenten van het VOC/LT zich door een onmiddellijke verhuis in veiligheid stellen. Geheel ten onrechte was de evacuatie niet want in de loop van de ochtend wordt de kazerne Baron de Witte de Haelen door de Luftwaffe met brandbommen bestookt.

Om 06u00 wordt naar aanleiding van de Duitse inval de algemene mobilisatie afgekondigd waardoor de oudere reservisten en vrijgestelden worden opgeroepen om het regiment te vervoegen. Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of nog niet onder de wapens waren geroepen. Eveneens om 06u00 wordt het bevel gegeven om uit te wijken naar oorlogskantonnenmenten die zich in diverse kleinere dorpen en steden van Oost- en West-Vlaanderen bevinden. Het mobilisatieplan voorzag dat elke eenheid van de VOC’s bij een vijandelijke inval zou uitwijken naar een oorlogskantonnement ver verwijderd van de vijandelijkheden, om de opleiding in relatieve rust te kunnen voortzetten. Het voorziene oorlogskantonnement voor het 7Mo is de streek van Sint-Niklaas en Hamme. Gedurende de rest van de dag maakt het regiment zich dan ook klaar voor de verplaatsing naar zijn oorlogskantonnement in Oost-Vlaanderen.

De plannen voor de aftocht van het regiment naar zijn oorlogskantonnementen te Sint-Niklaas en Hamme worden in werking gezet. De manschappen worden tijdens de loop van de dag vanuit Watermaal-Bosvoorde naar het Zuidstation gedirigeerd en samen met hun voertuigen en materieel aan boord gebracht van enkele klaarstaande treinstellen. Het regiment verlaat Brussel en komt die zelfde dag nog aan te Sint-Niklaas en Hamme. De eenheden worden over de beide gemeentes verspreid en ondergebracht in opgevorderde schoolgebouwen.

Kersverse rekruten van de cavalerie poseren voor de gebruikelijke eskadronsfoto.

Staf/7Mo
Het 7Mo installeert zich te Sint-Niklaas en Hamme. Door de chaos op de wegen en spoorlijnen kunnen de opgeroepen reservisten slechts met mondjesmaat de groepen versterking bereiken. De IVde en Vde Groep worden zo goed en zo kwaad mogelijk samengesteld, maar raken niet aan hun volledige effectieven.

Staf/7Mo
De laatste troepen van het 7Mo arriveren ter plaatse. Het regiment maakt plannen om de opleiding van zijn militairen te hervatten. De bevoorrading van het regiment laat echter veel te wensen over. De manschappen ontvangen slechts een stuk brood en moeten zich verhelpen met wat zij van de burgers van Sint-Niklaas en Hamme kunnen verkrijgen. Wie zakgeld heeft, tracht zich in de plaatselijke winkels van het nodige te voorzien. De staf krijgt in tegenstelling tot de andere Versterkings-en Opleidingsregimenten een waarschuwingsorder dat ze naar Frankrijk zullen moeten vertrekken. Het vroegtijdig lekken van het plan om naar Frankrijk te verhuizen ligt waarschijnlijk bij het feit dat de Staf van het VOC/LT zich tijdens de mobilisatie in de kazerne de Witte te Etterbeek bevond waar ook het HK/TRI was in ondergebracht en bijgevolg goede contacten onderhield met dit hoofdkwartier. Het regiment zal van deze voorkennis gebruik maken om de reis naar Frankrijk op tijd aan te vatten.

Drie cavaleristen op een zijspan.

Staf/7Mo
Het Groot Hoofdkwartier (GHK) bevestigd nu officieel dat rekruten van de klas ’40 die nog moeten worden opgeleid naar Frankrijk zullen worden doorgestuurd om daar hun opleiding te vervolledigen. Door de snelle opmars van de Duitsers was het voor het GHK snel duidelijk dat de verdere opleiding enkel in Frankrijk, ver achter de linies, kon gebeuren. Alle eenheden van de VOC’s die niet ingezet werden voor de beveiliging van Brussel ontvangen de 13 mei om 14u00 het schriftelijk bevel van hun VOC om zich klaar te maken voor de verplaatsing naar Frankrijk. Dit naar analogie van wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurde. Het overbrengen van de versterkingsbataljons naar Frankrijk was echter een minder goed idee want eens de bataljons naar Frankrijk geëvacueerd, konden ze niet meer instaan om de verliezen geleden door de regimenten tijdens de Achttiendaagse veldtocht terug aan te vullen.

De verplaatsing naar Frankrijk was totaal niet voorbereid. Er was geen voorafgaandelijke regeling met de Franse militaire noch burgerlijke overheid, er waren geen voorafgaandelijke verkenningen van kantonnementen, er was slechts proviand voor twee dagen en er bestond geen logistieke organisatie voor herbevoorrading in Frankrijk. Daarenboven moesten de commandanten van de respectievelijke VOC’s zelf vervoer per spoor regelen door de treinen te gebruiken die het 7 Franse Leger van generaal Giraud naar Zeeland hadden gebracht. Het bevel om de Versterkings- en Opleidingsregimenten naar Frankrijk te evacueren kwam echter geen dag te vroeg want de 13de mei om 16u00 steken de Duitsers de Maas over te Sedan en beginnen hun opmars naar de Atlantische kust met als opzet zoveel mogelijk geallieerde troepen te omsingelen. Het 7Mo gaat op zoek naar de nodige transportmiddelen voor de evacuatie van het regiment uit het Waasland.

IV/7Mo
Uit vrees voor een mogelijke luchtlanding te Brussel krijgt Kapitein-commandant Sibille, Eskadronscommandant van de 10de Compagnie Fuseliers, tevens achterwacht van het VOC/LT in Brussel, om 10u00 opdracht om het oefenplein voor de kazerne de Witte de Haelen ongeschikt te maken voor een mogelijke luchtlanding. Dit gebeurt door palen in de grond te heien en graafmachines op het plein te parkeren.

Staf/7Mo
Het gros van het 7Mo wordt aan boord van vier treinen geladen in het station van Hamme. De ongeveer twintig leerling-officieren en hun begeleiders van het Opleidingscentrum voor Onderluitenanten van de Cavalerie (CISLC) maken gebruik van het treintransport van het 7Mo om zich naar de kust te begeven. Zij vervoegen het 7Mo in het station van Hamme. De treinreis gaat via Gent en Veurne naar Adinkerke waar onmiddellijk wordt doorgereden richting Frankrijk. De leerlingen van het CISLC slagen er niet in de trein te verlaten in Adinkerke aangezien de trein er niet stopt. Zij zullen het 7Mo verder vergezellen op zijn tocht naar het zuiden van Frankrijk.

Detachement van Malcotte de Kessel/7Mo
Alle wielvoertuigen en moto’s worden ondergebracht in een aparte colonne en zullen via de baan vertrekken onder bevel van Majoor van Malcotte de Kessel, commandant van de Iste Groep Instructie. Die dag verlaten ook enkele voertuigen van het Opleidingscentrum voor Onderluitenanten van de Cavalerie (CISLC) de kazerne van Brasschaat en rijden richting Oostduinkerke waar ze de nacht doorbrengen.

Staf/7Mo
De treinstellen van het 7Mo rijden Frankrijk binnen en bereiken achtereenvolgens Duinkerke, Bergue, Haezebrouck en Arras. De manschappen reizen in goederenwagons en worden bovendien onderweg niet bevoorraad. Iedereen moet het stellen met zijn veldfles en oorlogsbeschuiten.

Detachement van Malcotte de Kessel/7Mo
Het detachement voertuigen wordt opgevangen in Adinkerke waar ze zullen overnachten om van daar uit naar St-Omer te rijden waar ze op de trein zullen gezet worden.

Staf/7Mo
Het 7Mo bereikt na een moeizame treinreis door Frankrijk via Rouen de stad Angers, op zo’n 300 Km ten zuidwesten van Parijs. Hier worden de manschappen een eerste keer bevoorraad. De volgende dagen gaat de reis verder via Saumur, Bordeaux en Toulouse tot op 19 mei Argelès-sur-Mer bereikt wordt.

Detachement van Malcotte de Kessel/7Mo
’s Morgens vertrekt de colonne vanuit Adinkerke naar Saint-Omer. Eens aangekomen in Saint-Omer blijkt geen trein meer beschikbaar te zijn waarna de voertuigen worden doorgestuurd naar Duinkerke. Ook hier wordt geen trein beschikbaar gevonden om de voertuigen op te laden en Majoor Malcotte krijgt opdracht door te rijden tot Narbonne. De regimentscommandant die tot dan toe bij de colonne wielvoertuigen is gebleven vertrekt ogenblikkelijk naar Narbonne om er de inkwartiering van de colonne te regelen.

Het kamp van Argeles

Camp d’Argelès waar onder meer II/32A een zestal dagen verbleef vooraleer naar Limoux te vertrekken.

III/7Mo
Het 7Mo bereikt Argelès-sur-Mer, een stadje aan de voet van de Pyreneeën aan de Middellandse Zee waar op diezelfde dag ook het 40ste Regiment Genie (40Gn) toekomt. Hier wordt vernomen dat de manschappen zullen ingekwartierd worden in een oud kamp voor vluchtelingen van de Spaanse burgeroorlog. De Majoor Lints wil echter van het vieze kamp niet weten en laat zijn manschappen op het strand nabij het kamp slapen. De manschappen laden het materieel uit en zoeken bij gebrek aan andere accommodatie de duinen op. Om toch maar aan voedsel te komen, worden leegstaande huizen, tuinen en schuren geplunderd. Winkeliers worden gedwongen het nodige te overhandigen.

Staf/7Mo
Het regiment gaat opnieuw de trein op en vertrekt naar Lunel dat zich ten oosten van Montpellier bevindt op zo’n 330-tal kilometer van Argelès. Op dezelfde dag vertrekt het 40Gn naar Ganges ten noorden van Montpellier.

De ondereenheden van 7Mo worden rond Lunel gekantonneerd.

Staf/7Mo
De treinstellen van het 7Mo komen aan in Lunel. De troepen worden ondergebracht in hun nieuwe kantonnementen in Lunel en de omliggende dorpen Baillargues, St-Brès, Vérargues, La Bruyère, Restinclières, St-Christol, St-Génies-des-Mourgues, St-Just, Valergues en Mudaison.

II/7Mo
De IIde Groep Instructie wordt ondergebracht te Restinclières. De soldaten worden ondergebracht in schuren, kelders en in enkele gevallen in huizen. Het is bijzonder warm in het zuiden van Frankrijk en de Belgen hebben het erg lastig in hun wollen uniformen. De manschappen zoeken overdag de schaduw op en trekken zich zo weinig mogelijk aan van de militaire tucht. Er worden geen appels meer georganiseerd omdat reeds teveel manschappen de rangen verlaten hebben.

III/7Mo
De IIIde Groep Instructie van Majoor Lints wordt gekantonneerd in Saint-Christol ten noorden van Lunel.

Detachement van Malcotte de Kessel
Het detachement wielvoertuigen bereikt Lunel.

Staf/7Mo
Het veldleger in Vlaanderen capituleert.

4 juni 1940

Staf/7Mo
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-generaal Wibier, is ingegaan op een Frans verzoek om 10.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. In eerste instantie worden de Bataljons Versterking aangeduid voor deze opdracht teneinde de opleiding van de jonge rekruten niet te onderbreken. Op 4 juni wordt aan het VOC/LT initieel gevraagd om een werkbataljon samen te stellen bestaande uit een bataljonsstaf en vier compagnies van 250 militairen, alles te samen 1.100 manschappen. Het 7Mo zal uiteindelijk de opdracht krijgen om het werkbataljon te leiden en samen te stellen.

V/7Mo
De Vde Groep Versterking Wielrijders wordt aangeduid om een werkbataljon te leveren. Drie eskadrons van V/7Mo worden onder bevel geplaatst van Cdt Halloy. Deze groep van 800 man wordt versterkt door een compagnie van het III/5Cy. Deze compagnie van een 250 tal manschappen staat onder bevel van Cdt Bruyer. De initiele bestemming van V/7Mo was Vitry-le-François maar uiteindelijk vertrekt het werkbataljon naar Suippes op 7 juni 1940.

6 juni 1940.

Lansiers van het II/7Mo te St-Christol op 11 juni 1940.

Staf/7Mo
Op 6 juni vragen de Fransen nog eens 20.000 militairen extra om veldwerken uit te voeren. 16.000 hiervan dienen aangeduid te worden door het HK/TRI. Het HK/TRI ziet zich nu genoodzaakt om ook de Bataljons Instructie met deze opdracht te gelasten. Drie bataljons instructie van VOC/LT worden nu opgevorderd. De Staf/7Mo krijgt de opdracht om twee Groepen Instructie om te vormen tot twee werkbataljon elk van 840 man.

II/7Mo
De IIde Groep Instructie onder bevel van Majoor Malcotte wordt op 6 juni omgevormd tot een werkbataljon van 850 man en vertrekt op 09 juni naar Pierrefitte-sur-Seine nabij Saint-Denis ten noorden van Parijs. De jonge rekruten zijn uitgerust met een geweer Lebel en een lader met vijf patronen. De jongeren stijgen uit in het station van Pierrefitte-sur-Seine en verzamelen op het perron om orders te krijgen voor de verdediging van de Parijse voorstad. Terwijl ze zich nog op het perron bevinden wordt plots het bevel gegeven om alle bagage achter te laten en terug in te stijgen in de trein. Diegenen die erin geslaagd zijn om op de trein te springen vatten de terugtocht aan richting Lunel. Een gedeelte van de manschappen wordt achtergelaten in Parijs. Vanuit Lunel wordt te de tocht te voet verdergezet tot Restinclière.

III/7Mo
De IIIde Groep Instructie van Majoor Lints wordt op 6 juni eveneens omgevormd tot een werkbataljon van 850 man.

17 juni 1940

Staf/7Mo
Het uitsturen van de werkbataljons was slecht voorbereid en de uitvoering van de opdracht liep volledig in het honderd. Het Franse leger was niet in staat de Duitse stormloop te stuiten en al snel moesten de werkbataljons teruggestuurd worden. Daarenboven werd op 17 juni de Franse capitulatie aangekondigd. De terugkeer van de werkbataljons van het 7Mo verliep niet van een leien dakje. Een gedeelte van de manschappen werd gevangen genomen en de rest keerde in kleine groepjes terug. Uiteindelijk komt van het werkbataljon van Cdt Halloy slechts 327 man terug van de 800 uitgezonden militairen. Bij II/7Mo en III/7Mo komt ongeveer de helft terug van de in totaal 1.680 uitgestuurde manschappen.

24 juni 1940

Staf/7Mo
Door de geleden verliezen moet het 7Mo gereorganiseerd worden. De IIde Groep Instructie wordt ontbonden en herleid tot één eskadron dat naar de Iste Groep overgaat en twee eskadrons die de IIIde Groep vervoegen. Het Eskadron Versterking- en Opleiding Pantserwagens wordt eveneens ontbonden.

20 juli 1940

II/7Mo
De repatriëring naar België wordt georganiseerd maar er wordt niet alleen gewacht op een initiatief van het leger om de jongeren terug naar België te brengen. Zo vertrekken twee politici van Hannuit naar het zuiden om er hun jongeren op te halen met een vrachtwagen. De terugweg wordt in drie dagen afgelegd met overnachtingen in Montpellier, Lyon en Sedan.

Slachtoffers

EenheidNaamVoornaamFotoGraadStandKlas° op° te+ op+ teNota
OnbekendDE CORTELéon, P.M.SdtMil4001.06.1920Sint-Niklaas11.07.1940Montpellier (F)
IIIVERLEYENGilbertSdtMil01.12.1920Ronse30.08.1940Roane (F)
OnbekendVERLINDENLouis, G.R.BrigMil4012.10.1920Webbekom14.07.1940Montpellier (F)

Bibliografie en Bronnen

  1. Op de eetketel van Sdt Beyls van het 2de Pl van 9/III/7Mo staat de reisweg gekrast die zijn eenheid door Frankrijk aflegt. [On line beschikbaar]: http://www.abbl1940.be/ABBL1940files/Uitrusting/Eetketel/infanteriegamelinterbellumNL.htm [Laatst geraadpleegd 15 april 2017].
  2. Jamart, J. 1994, L’armée belge de France en 1940. Bastenaken, uitgeverij Schmitz.
  3. Achtergrondinformatie bij het Kamp van Argelès-sur-Mer [On line beschikbaar]: https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_d%27Argel%C3%A8s-sur-Mer [Laatst geraadpleegd 15 april 2017]
  4. Relaas van de Soldaten Leclercq en Cartilier van de klas 40 in opleiding bij het II/7Mo, [On Line beschikbaar]: http://www.freebelgians.be/articles/articles-1-139+ils-avaient-20-ans-en-1940.php [Laatst geraadpleegd 9 mei 2017]